Išmokos vaikui skyrimas

PATVIRTINTA
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Ana Sudžiuvienė
2017 m. sausio 2 d. įsakymu  Nr.62-1
 

1.Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos (BSI-38 Eur, 0,75 BSI – 28,50 Eur) dydžio išmoka per mėnesį:
1) kai auginami ir (ar) globojami 1 ar 2 vaikai, išmoka vaikui skiriama ir mokama tuo atveju, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP-102 Eur, 1,5 VRP- 153 Eur) dydžio;
2) kai auginami ir (ar) globojami trys ar daugiau vaikų, išmoka vaikui skiriama ir mokama, nevertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamų.
2. Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos (15,20 Eur) dydžio išmoka per mėnesį:
1) kai auginami ir globojami 1 ar 2 vaikai, išmoka vaikui skiriama ir mokama tuo atveju, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų
2) kai auginami ir (ar) globojami trys ar daugiau vaikų, išmoka vaikui skiriama ir mokama, nevertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamų.
Vidutinės bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos išmokai vaikui gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas arba, jeigu pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, vidutinės mėnesio pajamos išmokai vaikui gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas. Jeigu bendrai gyvenantys asmenys gauna socialinę pašalpą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir (ar) socialinę paramą mokiniams pagal Socialinės paramos mokiniams įstatymą, išmoka vaikui skiriama pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant socialinę paramą. Skaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, jų globojamų (rūpinamų) vaikų pajamos į bendrai gyvenančių asmenų pajamas neįskaitomos.
Bendrai gyvenančių asmenų pateikti duomenys apie gautas pajamas patikrinami Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nustatyta tvarka.
Išmoka vaikui skiriama, jei nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) ir vaiko duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą ir jie yra:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai;
2) užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos sąjungoje;
3) užsieniečiai, kuriems leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“;
4) užsieniečiai, kuriems išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie dirba Lietuvos Respublikoje arba dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir yra įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbiai, išskyrus užsieniečius, kuriems leista atvykti studijuoti;
5) Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ir kurie ne mažiau kaip 3 mėnesius gyvena Lietuvos Respublikoje. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams darbuotojams (taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims) ir jų šeimos nariams reikalavimas ne mažiau kaip 3 mėnesius gyventi Lietuvos Respublikoje netaikomas. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariais laikomi sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginius palikuonis, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio, sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomi giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę liniją
8) arba jiems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas ir vaikas gyvena Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, ar Šveicarijos Konfederacijoje.
Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti pateikimo savivaldybės administracijai dienos. Išmoka vaikui skiriama 12 mėnesių laikotarpiui arba trumpesniam laikotarpiui, jei vaikui sukanka Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas amžius iki kurio gali būti mokama išmoka vaikui, arba išmoka pradedama mokėti ir kitam tų pačių bendrai gyvenančių asmenų auginamam ar globojamam (rūpinamam ) vaikui. Pasibaigus paskirtos išmokos mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo asmuo turi teisę kreiptis ir pateikti būtinus dokumentus išmokai gauti, taip pat nurodyti duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas.
Išmoka vaikui mokama vienam iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų (įtėvių) (ar turimam vieninteliam iš tėvų), globėjui (rūpintojui). Išmokos gavimo būdą pasirenka išmokos gavėjas, išskyrus tuos, kurie yra patyrę socialinę riziką.
Išmoka vaikui neskiriama ir nemokama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:
- nepilnametis yra emancipuotas;
- nepilnametis yra susituokęs;
- nepilnametis yra suimtas, atlieka su laisvės suėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, - kol neišnyksta nurodytos aplinkybės.
 

 

Paslaugos kategorija Seniūnijose teikiamos socialinės paslaugos
Gyvenimo atvejai Jūsų vaikas
Atnaujinimo data 2017.04.04
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas
Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Erika Kačiulienė

Pateikiami dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes):
1. prašymas skirti išmoką (prašymo forma SP -3 (A1));
2. asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. mokymo įstaigos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi ir šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose;
4. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
5. pažyma apie bendrai gyvenančių asmenų praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos mėnesio arba praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki teisės atsiradimo mėnesio, gautas pajamas;
6. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
7. banko sąskaitos rekvizitai.

Gaunama informacija iš šių Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) registrų: Sodra, Gyventojų registras, Mokinių registras, Studentų registras. 

Tais atvejais, kai vaiko tėvai dirba ar gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, teisė į išmoką vaikui nustatoma vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemos koordinavimo reglamentais.

Internetiniame puslapyje http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_en.htm pateikta informacija apie kiekvienos Europos Sąjungos valstybės socialines išmokas. Galima rasti informaciją ne tik apie tai, kokia išmoka priklauso šeimai, bet yra aprašytos ir pagrindinės sąlygos išmokai gauti bei nurodytų išmokų dydžiai.     

Išankstinė registracija galima internetu: adresu 
http://www.kaunas.lt/socialine-apsauga/parama/
 arba Seniūnijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.


Dėl išmokų skyrimo reikia kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūniją, į Socialinės paramos skyriaus specialistą.
Prašymų pateikimas interneto svetainėje:
https://www.spis.lt/
 
Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78.
Centro - Pareiškėjai priimami Žaliakalnio seniūnijoje (Partizanų g. 5, tel. 33 19 61).
Dainavos - V. Krėvės pr. 41, tel. 41 22 00.
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23.
Gričiupio - Chemijos g. 11, tel. 45 13 22.
Panemunės - Perlojos g. 74 40 89.
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45.
Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52.
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84.
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48.
Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.

Dokumentai priimami:
I - III: 8 - 12 val., 13 - 17 val.
IV  8 - 12 val.
V: 8 - 12 val., 13 - 15.45 val.
Pastaba: prieššventinėmis dienomis dirbama valandą trumpiau.


Papildoma informacija teikiama nemokama telefono linija 8-800 22112 ir telefonu 42 44 40.

Socialinės paramos skyrius
Nemuno g. 29, 44290 Kaunas
Socialinės paramos skyriaus interneto svetainė
http://www.kaunas.lt/soc-apsauga/.Įvertinkite paslaugos kokybę