Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

PATVIRTINTA
Socialinės paramos skyriaus vedėjo
2015-02-17 įsakymu Nr.62-15

 Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų (toliau - BSI)* dydžio globos (rūpybos) išmoka per mėnesį. 1 BSI – 38 Eur 4 BSI – 152 Eur
Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar  santuokos sudarymo, asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai, skiriama ir kartą per mėnesį yra mokama 4 BSI dydžio išmoka. Išmoka neskiriama ir nemokama asmenims, daugiau kaip du kartus įstojusiems į tos pačios mokyklų grupės mokyklą. (kaip suskirstyta pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą).

Kai išmokos gavėjas įstatymų nustatyta tvarka gauna našlaičių pensiją ir (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (arba) vaiko išlaikymui mokamos periodinės išmokos dydžio.
Vaikui (asmeniui), kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, mokslo metais yra skiriama 2 BSI* dydžio išmoka per mėnesį.
  • 1 BSI – 38 Eur, 2 BSI – 76 Eur
Išmokos gavėjas turi teisę gauti stipendiją pagal mokymosi rezultatus.
Globos (rūpybos) išmoka neskiriama ir nemokama:
1. Jeigu vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės suėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba teismo sprendimu jis paskelbtas nežinia kur esančiu, - kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;
2. Jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.
Globos (rūpybos) išmoką pilnamečiams asmenims, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokykla, administracija. Jeigu gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje deklaravęs asmuo mokosi užsienio valstybės bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje, aukštojoje mokykloje, globos (rūpybos) išmoką skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administracija.
Vaiko globėjui (rūpintojui) globos (rūpybos) išmoką moka tos savivaldybės, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui buvo nustatyta globa (rūpyba) arba po 2007 m. sausio 1 d. imtinai buvo globėju (rūpintoju) paskirta apskrities viršininko įsteigta vaikų socialinės globos įstaiga, administracija.
Vaiko globėjui (rūpintojui), kurių globojamiems (rūpinamiems) vaikams globa (rūpyba) nustatyta iki 2006 m. gruodžio 31 d. imtinai, globos (rūpybos) išmoką moka savivaldybė, kurios teritorijoje įregistruota globėjo (rūpintojo) juridinio asmens buveinė arba deklaruota globėjo (rūpintojo) fizinio asmens gyvenamoji vieta, administracija.
 Jei besimokantis pilnametis asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas šeimynoje ar socialinės globos įstaigoje, kurioje iki pilnametystės jam buvo nustatyta globa (rūpyba), globos (rūpybos) išmoka mokama šeimynai ar socialinės globos įstaigai.
Globos (rūpybos) išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti pateikimo savivaldybės administracijai dienos.
Dėl globos (rūpybos) išmokos galima kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 20 kab., tel. 75 00 81) Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu (www.spis.lt)  arba per atstovą (įgaliotinį).
Paslaugos kategorija Socialinė parama
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Atnaujinimo data 2017.03.31
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Diana Patašienė

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
4. Šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas;
5. Teismo sprendimas dėl išlaikymo priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;
6. Duomenys apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį ar kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą (pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio, pažymą iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką, pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu ir kita);
7. Mokyklos pažymą, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose;
8. Mokyklos pažymą, kai vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose;
9. Banko sąskaitos rekvizitai;
10. Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
11. Dokumentai, patvirtinantys rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą bei rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką, jei prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje.

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių, Nemuno g. 29, 20 kab. 2 a. tel. 75 00 81.
Socialinės paramos skyriaus nemokamas tel. 8 800 22112

Dokumentų priėmimo laikas:
I - III 8.00 - 17.00 val.
     V 8.00 - 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.

Prašymų pateikimas interneto svetainėje:
https://www.spis.lt/

Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau


Įvertinkite paslaugos kokybę