Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Užsakyti paslaugą internetu

Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų (toliau - BSI)* dydžio globos (rūpybos) išmoka per mėnesį. 1 BSI – 38 Eur 4 BSI – 152 Eur.
Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar  santuokos sudarymo, asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai, skiriama ir kartą per mėnesį yra mokama 4 BSI dydžio išmoka. Išmoka neskiriama ir nemokama asmenims, daugiau kaip du kartus įstojusiems į tos pačios mokyklų grupės mokyklą. (kaip suskirstyta pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą).
Kai išmokos gavėjas įstatymų nustatyta tvarka gauna našlaičių pensiją ir (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (arba) vaiko išlaikymui mokamos periodinės išmokos dydžio.Vaikui (asmeniui), kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, mokslo metais yra skiriama 2 BSI* dydžio išmoka per mėnesį (1 BSI – 38 Eur, 2 BSI – 76 Eur). Globos (rūpybos) išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti pateikimo savivaldybės administracijai dienos.
Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per atstovą (įgaliotinį).

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
4. Šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas.
5. Teismo sprendimas dėl išlaikymo priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas.
6. Duomenys apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį ar kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą (pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio, pažymą iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką, pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu ir kita).
7. Mokyklos pažymą, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose.
8. Mokyklos pažymą, kai vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose.
9. Dokumentai, patvirtinantys rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą bei rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką, jei prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje.
10. Banko sąskaitos rekvizitai.


Kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 20 kab. 2 a., tel. 75 00 81).

INTERESANTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį                          ---------------
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.


 

 

Atnaujinimo data 2017.12.29
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Diana Patašienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 10.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!