Paraiškų apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas, tenkančias asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, priėmimas

TVIRTINU
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Ana Sudžiuvienė
2015-02-17 įsakymu Nr. 62-15
 

 Bendrojo naudojimo objektų valdytojas  teikia Paraišką kreditui, paimtam daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti (toliau – Paraiška).
Savivaldybės administracija, gavusi Paraišką bei reikiamus dokumentus, patikrina, ar paraiškoje nurodytas buto savininkas turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, ir apskaičiuotą apmokėti kredito ir palūkanų sumą perveda į paraiškoje nurodytą sąskaitą.
Paraiška ir susiję dokumentai savivaldybės administracijai teikiami asmeniškai arba paštu ar savivaldybės administracijos nurodytu elektroniniu paštu.
Bendrojo naudojimo objektų valdytojai paraiškas kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, gali pildyti ir spausdinti naudodamiesi e. paslauga bendrijoms „Renovacija“.

Paslaugos kategorija Socialinė parama
Atnaujinimo data 2017.01.12
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Audra Lapinskienė
Pateikiami dokumentai:

1. Paraiška.
2. Kredito gavėju esant buto savininkui, pateikiama kreditą suteikusios institucijos pateikta informacija apie kiekvienam paraiškoje nurodytam buto savininkui apskaičiuotą mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį.
Teikiant paraišką pirmą kartą, su paraiška savivaldybės administracijai pateikiamas:
1.Viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino valstybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią savivaldybės tarybos patvirtintą programą, arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo raštas, nurodantis, pagal kokią savivaldybės remiamą programą įgyvendintas ar įgyvendinamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
2. Daugiabučio namo butų savininkų, kurie nedalyvavo priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) ir (ar) šio sprendimo priėmimo metu nepritarė daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui, sąrašas.
3. Kredito sutarties kopija.
4. Dokumentas patvirtinantis duomenis apie renovuojamo daugiabučio namo administratorių  (bendrijos pirmininką).  

Paraiškos nuo 2015 m. sausio 26 dienos pateikiamos nauja forma (4 priedas). Kartu pateikiamas  Buto savininkui tenkančio kredito grąžinimo grafikas.

PARAIŠKOS PRIIMAMOS:

Socialinės paramos skyriuje, Nemuno 29, IV aukštas, 41 kab., nuo einamojo mėnesio 10 dienos iki 25 dienos, darbo dienomis, nuo 9–16 val., pietų pertrauka 12-12.45 val., tel. 425353, 425202.

Paraiškų pateikimas internetu:
http://www.kaunas.lt/socialine-apsauga/parama/

Įvertinkite paslaugos kokybę