Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo inicijavimas

Žemės sklypų, esančių miestų ir miestelių teritorijose, formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą pagal iniciatorių prašymus organizuoja Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas ir statyba
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Atnaujinimo data 2016.09.12
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Jurgita Augutienė
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) iniciatoriai (toliau – Iniciatorius):
·                     1. valstybinės žemės patikėtiniai;
·                     2. statinių, prie kurių formuojami žemės sklypai, savininkai;
·                     3. pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai;
·                     4. privačios žemės savininkai;
·                     5. asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, kuriame negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
·                     6. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama neatlygintinai naudotis (panaudai);
·                     7. miestų ir miestelių valstybinės ar savivaldybės žemės nuomininkai ir kiti naudotojai;
·                     8. sodininkų bendrija ar kitas asmuo, pageidaujantis ir turintis teisę pirkti ar nuomoti valstybinės žemės sklypą, esantį mėgėjų sodo teritorijoje;
·                     9. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama valdyti patikėjimo teise;
·                     10. kiti asmenys, pageidaujantys ir turintys įstatymo nustatytą teisę įsigyti nuosavybėn ar nuomoti valstybinės žemės sklypus ne aukciono tvarka.
Prašymą organizuoti Projekto rengimą (toliau – Prašymas) Iniciatorius pateikia užpildydamas elektroninę Prašymo formą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), įteikiant atvykus į Savivaldybę, pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą elektroniniu parašu), per pasiuntinį.
Prašymą ir dokumentus pateikti Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriui (8 darbo vieta).
Priėmus sprendimą organizuoti Projektą, visi su Projekto rengimu susiję veiksmai yra atliekami ŽPDRIS (www.zpdris.lt).


 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:


1. Nustatytos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
1.1. Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, buveinė, kodas ir el. pašto adresas. Tuo atveju, jeigu atstovaujamas asmuo, nurodoma atstovaujamojo asmens vardas pavardė, juridinio asmens pavadinimas, atstovavimo pagrindas (atstovaujamojo asmens duomenys, dokumento pavadinimas, data ir numeris).
1.2. Formuojama ar pertvarkoma teritorija ir jos plotas.
1.3. Žemės sklypo (-ų) adresas.
1.4. Žemės sklypo (-ų) kadastro numeris, jeigu žemės sklypas (-ai) pertvarkomas (-i).
1.5. Planavimo tikslas ir žemės sklypo (-ų) pertvarkymo būdas.
2. Žemės sklypo (-ų) nuosavybės dokumentus – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre (ne senesnį kaip 6 mėn.).
3. Pastatų nuosavybės dokumentus – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre (ne senesnį kaip 6 mėn.).
4. Žemės sklypų (-ų) ribų planą (-us).
5. Žemės sklypo savininko sutikimą, jei žemės sklypas nuomojamas.
5. Planavimo pasiūlymų schemą.
Jeigu Prašymą pasirašo Iniciatoriaus atstovas, kartu su Prašymu turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
Jeigu Prašyme pagal nustatytą formą nėra galimybės pateikti pageidaujamos informacijos, ji gali būti pateikiama Prašymo priede.

Visi su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per ŽPDRIS. Šioje sistemoje visi su Projektų rengimu susiję asmenys ir institucijos turi galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus
www.zpdris.lt


Atsakymas į Iniciatoriaus Prašymą – Savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus (toliau – Miesto planavimo ir architektūros skyrius) vadovo raštas, kuriuo informuojama apie Projekto rengimą ŽPDRIS, jeigu Prašymas buvo pateiktas raštu, – išsiunčiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Iniciatoriaus Prašymo organizuoti Projekto rengimą ir prie jo pridėtų visų dokumentų gavimo.
Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimas dėl Projekto rengimo / atsisakymo rengti Projektą priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo organizuoti Projektą ir su juo pateiktų visų dokumentų gavimo dienos. Apie priimtą Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimą Miesto planavimo ir architektūros skyrius informuoja Iniciatorių raštu arba ŽPDRIS priemonėmis ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Prašymo organizuoti projekto rengimą ir visų dokumentų gavimo dienos.
Tuo atveju, kai Iniciatorius inicijuoja Projektą dėl įsiterpusio valstybinės žemės ploto, ir projektuojama teritorija nepatenka į mėgėjų sodo teritoriją, Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimas dėl Projekto rengimo / atsisakymo rengti Projektą priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pasibaigus 20 darbo dienų terminui po Miesto planavimo ir architektūros skyriaus rašto dėl pradedamo rengti Projekto ir galimybės teikti Prašymą išsiuntimo, arba gavus visų asmenų, kuriems buvo išsiųsti rašto dėl pradedamo rengti Projekto ir galimybės teikti Prašymą egzemplioriai, raštišką valią dėl Projekto rengimo, nesibaigus 20 darbo dienų terminui po rašto dėl pradedamo rengti Projekto ir galimybės teikti Prašymą išsiuntimo.
Miesto planavimo ir architektūros skyrius asmenį (-is), kuris (-ie), vadovaujantis Nutarimo Nr. 692 arba Nutarimo Nr. 236 nuostatomis, turi teisę įsigyti (nuomoti) Projektu norimą suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, tačiau nepateikė Prašymo (-ų) organizuoti Projektą, apie galimybę tapti Projekto Iniciatoriais informuoja per 5 darbo dienas nuo Iniciatoriaus Prašymo organizuoti projektą ir visų dokumentų gavimo. 
 
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
3. CIVILINIO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymas;
5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymas
6. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės
7. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas
8. Kauno miesto savivaldybės teritorijos Bendrasis planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209
9. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
10. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
11. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
12. Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1443 ,,Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 236 ,,Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“
Prašymo forma Prašymas
Priedų sąrašas 1. Paslaugos aprašymas