Būsto pritaikymo neįgaliesiems administravimas

                  TVIRTINU:
Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
 
Jolanta Baltaduonytė
2017 m. birželio 22 d.
 
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
 
2017 m. birželio 22 d. Nr. 63-4-
Kaunas
 
Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
 
1. Administracinės paslaugos kodas E161
2. Administracinės paslaugos versija Pirminė
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Būsto pritaikymo neįgaliesiems administravimas
4. Administracinės paslaugos kategorija Socialinės paslaugos
5. Administracinė paslauga teikiama internetu -
6. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės
paslaugos teikimą

Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašas, patvirtintas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo”.
 
Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai vykdomi Kauno mieste, vadovaujantis 2016 m. gegužės 20 d. Savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-216 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vykdymo Kauno mieste“ ; Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A-862 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į Socialinių paslaugų centro socialinius darbuotojus seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ir pateikia:

  1. neįgaliojo pažymėjimo kopija, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
  4. kita pareiškėjui svarbia informacija.
8. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti
institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas
Savivaldybės administracija, gavusi rašytinį pareiškėjo sutikimą naudoti jo asmens duomenis, prie pareiškėjo prašymo prideda šiuos dokumentus:
1. išrašą iš NDNT duomenų bazės apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį ir apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį arba pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį kopiją;
2. savivaldybės administracijos ar iš TNPC gauto išrašo iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a) apie nustatytą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį kopiją arba galiojančios asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutarties kopiją;
3. išrašą iš Gyventojų registro apie deklaruotą neįgaliojo gyvenamąją vietą;
4. išrašą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų bazės arba Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazės apie asmens, draudžiamo nustatytosiomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis, kategoriją (apdraustojo kategorija) ir asmens darbinį užimtumą;
5. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą, kuriame turi būti pateikti šie duomenys:
5.1. būsto adresas;
5.2. būsto savininkas (bendraturčiai, jei yra);
5.3. jei yra, daiktinių teisių apribojimai (būsto areštas, įkeitimas ir pan.);
5.4. jei yra, civilinės bylos dėl būsto teisinio statuso (arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.) iškėlimo faktas;
5.5. būsto mokestinė vertė, nustatyta masiniu nekilnojamojo turto vertinimo būdu;
5.6. būsto statybos pabaigos metai arba naujo būsto statybos baigtumas (proc.);
5.7. statinio paskirtis;
6. valstybės žemę patikėjimo teise valdančio subjekto rašytinį sutikimą, kai numatomi būsto pritaikymo darbai valstybinėje žemėje, ant kurios pastatytas būstas.
9. Administracinės paslaugos gavėjas Fizinis asmuo su judėjimo negalia
10. Atsakingas struktūrinis padalinys Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius  
11.
 
Administracinės paslaugos teikėjas Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Erika Mockienė  
Tel. (8 37) 20 70 65 erika.mockiene@kaunas.lt
12.
 
Administracinės paslaugos vadovas Skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė 
 
13.
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
 
14.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
15.
 
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisva forma
 
Atnaujinimo data 2017.09.21
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Baltaduonytė
Paslaugos vykdytojas Erika Mockienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 5.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!