Priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas

Vadovaujantis 2016 m. kovo 15 d. Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-112 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“:

Sudarant priimamų vaikų sąrašus:
Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:
Pirmenybė teikiama šiems vaikams:
1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
2. rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;
3. įvaikintiems 1,5-6 metų vaikams;
4. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
5. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
6. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
7. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, nurodytą 1 ir 2 punkte. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę 3-7 punktuose, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal 3-7 punktus, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 d.
 

Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 dienos. Jei bus laisvų vietų, šie sąrašai galės būti papildomi visus metus.

Internetinėje svetainėje http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/ galima rasti informaciją: informaciją tėvams, statistinę informaciją, informaciją apie įstaigas, informaciją apie laisvas vietas.

Paslaugos kategorija Švietimas
Gyvenimo atvejai Jūsų vaikas
Darželiai
Atnaujinimo data 2017.06.21
Paslaugos suteikimo trukmė 3 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys ŠVIETIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Edita Mikelionienė
Paslaugos vykdytojas Virginijus Mažeika

Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes gali pateikti bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą ar Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistei Editai Mikelionienei, atsakingai už centralizuotą vaikų priėmimą. Nuo 2011 m. sausio mėn. tėvai (globėjai) prašymus gali pateikti elektroniniu būdu.
Prašyme turi būti nurodyta: vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas); pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data; duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą; duomenys apie tėvus (globėjus): vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefonai, elektroninis paštas). Prie prašymo pridedami dokumentai, jų kopijos, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė.
Teikiant prašymą kartu būtina pateikti šiuos dokumentus:
* prioritetus įrodančius dokumentus.

Įvertinkite paslaugos kokybę