Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimas (keitimas)

                                                            TVIRTINU
                                                          Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus,
                                                          Valdytojų veiklos poskyrio vedėja,
                                                           pavaduojanti skyriaus vedėją
                                                           Grita Jasevičienė
                                                           2017-06-12  Nr. 53-4-1027
Daugiabučiams gyvenamiesiems namams (trijų ir daugiau butų), kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties namui prižiūrėti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 – 4.85 straipsniais, Savivaldybės vykdomoji institucija skiria bendrojo naudojimo objektų administratorių.  Sprendimą dėl administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai. Jei savininkai nepasirenka administratoriaus, tokį sprendimą priima savivaldybės vykdomoji institucija.
Bendrojo naudojimo objektų administratorius skiriamas penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama LR civilinio kodekso 4.84 str. 3 d. numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais savininkų dauguma turi teisę pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui. 

Paslaugos kategorija Daugiabučiai
Atnaujinimo data 2017.06.12
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimas (keitimas)
Atsakingas dalinys DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO IR RENOVAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Kęstutis Miškinis
Paslaugos vykdytojas Nijolė Ivaškevičienė


Likus šešiems mėnesiams iki administravimo pabaigos, ne mažiau 1/5  daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų Savivaldybės administracijai pateikia raštišką laisvos formos prašymą dėl administratoriaus paskyrimo klausimo iš naujo. Bet kuriuo kitu atveju ne mažiau 1/4 savininkų pateikia prašymą dėl administratoriaus skyrimo/keitimo. Prašyme turi būti nurodytos prašymą teikiančių ne mažiau 1/5 (1/4) daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų vardai, pavardės, parašai, kontaktinis telefonas.

Kauno m. Savivaldybės paskirtų administratorių ir jų administruojamų namų sąrašai ir susiję dokumentai nurodyti Savivaldybės svetainėje www.kaunas.lt, nuorodoje Gyvenamas būstas>Daugiabučių namų priežiūros tvarka>Administratoriai.
Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas ir siūlomi administravimo tarifai nurodyti  Savivaldybės svetainėje www.kaunas.lt, nuorodoje Gyvenamas būstas>Daugiabučių namų priežiūros tvarka> Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka.