Savivaldybės viešųjų darbų programos koordinavimas Kauno mieste

                                            
                                          TVIRTINU:
                                           Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
                                           Marija Vyšniauskienė
                                           2014 m. liepos 4 d.

          ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
                                2014 m. liepos 4 d. Nr. 63-4-168
                                                       Kaunas
 
Eil.
Nr.
 
Pavadinimas Aprašymo turinys
 
1. Administracinės paslaugos kodas E232
 
2. Administracinės paslaugos versija Tretinė
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Savivaldybės viešųjų darbų Kauno miesto gyventojams organizavimas
4. Administracinės paslaugos kategorija Socialinės paslaugos
5. Administracinė paslauga teikiama internetu -
6. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės
paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas;
2009 m. rugpjūčio 13 d. Nr. A1-499 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro į s a k y m a s „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. A1-499  „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 13 priedas;
2011 m. kovo 17 d. T-165 „Dėl viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo ir kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų  kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘ (pakeista Tarybos 2011-12-08 sprendimu Nr.T-682; 2013-10-24 sprendimu Nr.T-578);
Kiekvienais metais atsižvelgiant į skirtas lėšas ir darbdavių poreikį tvirtinami:
2014 m. vasario 6 d. Tarybos sprendimas Nr. T-74 “Dėl 2014 metų Kauno miesto savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo”;
2014 m. vasario 17 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A- 454 “Dėl  darbdavių, kurie organizuos 2014 metų Kauno miesto savivaldybės viešųjų darbų programoje, patvirtintoje Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-74, nurodytus darbus, sąrašo patvirtinimo”.
 
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo
1.Paraiška, kurioje pateikia informaciją apie įmonę (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai), nurodo siūlomų viešųjų darbų pavadinimą, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti ieškančių darbo asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai, lėšų poreikį, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas ir terminus, informaciją apie numatomus įsipareigojimus ir kitą reikalingą informaciją;
2.įmonės registracijos pažymėjimo kopiją.
3.Pateikiami dokumentai turi būti parengti valstybine kalba, užpildyti kompiuteriu, susiūti, suantspauduoti, paskutiniame lape nurodytas pateiktų lapų skaičius, patvirtinti darbdavio ar jo įgalioto asmens parašu ar antspaudu.
8. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti
institucija (prašymą nagrinėjantis
tarnautojas
1.Paraiška
2.Įmonės registracijos pažymėjimo kopija
9. Administracinės paslaugos gavėjas Juridinis asmuo
10. Atsakingas struktūrinis padalinys Socialinių paslaugų skyrius
11.
 
Administracinės paslaugos teikėjas Vyr. specialistė  Eglė Jaudegienė Tel. 42 56 25
El.paštas: egle.jaudegiene@kaunas.lt       
12.
 
Administracinės paslaugos vadovas Skyriaus vedėja Marija Vyšniauskienė
 
13.
 
Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė
 
Darbdavių paraiškos priimamos vieną mėnesį nuo konkurso paskelbimo datos.
Su konkursą laimėjusiais darbdaviais Viešųjų darbų programoje numatytiems darbams atlikti Kauno Teritorinė darbo birža ir Savivaldybė su parinktais darbdaviais pasirašo trišales sutartis
Darbai vykdomi kalendorinius metus.
 
14.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina
 
Administracinė paslauga teikiama nemokamai
15.
 
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
 
 
 
Paslaugos kategorija Socialinės paslaugos
Atnaujinimo data 2017.06.30
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Baltaduonytė
Paslaugos vykdytojas Eglė Jaudegienė
 Informaciją, susijusią su viešaisiais darbais, teikia:
Eglė Jaudegienė, el. p.:egle.jaudegiene@kaunas.lt;  ,
 tel.: (37) 42 56 25, Nemuno g. 29, 51 kab.

Įvertinkite paslaugos kokybę