Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų, teikiamų finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, konkursų organizavimas

                                               
                                               TVIRTINU:
                                               Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
                                                Marija Vyšniauskienė
                                                2013 m. gegužės 3 d.
 
   ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
                    2013 m. gegužės 3 d. Nr. 63-4-74
                                                 Kaunas
 
Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
 
1. Administracinės paslaugos kodas E233
2. Administracinės paslaugos versija Antrinė
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, konkurso organizavimas
4. Administracinės paslaugos kategorija Socialinės paslaugos
5. Administracinė paslauga teikiama internetu -
6. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės
paslaugos teikimą
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto paraiška su priedais.
8. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti
institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto paraiška su priedais, informacija apie praėjusių metų finansinį atsiskaitymą su Valstybės ir Savivaldybės biudžetu ir apie atsiskaitymą už vykdytas veiklas.
9. Administracinės paslaugos gavėjas
  1. Įregistruota juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ir bendrija, viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija);
2. Organizacija teikia nuolatines, periodinio pobūdžio (ne rečiau kaip keletą kartų per savaitę pasikartojančias) paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas konkrečioje savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę;
3. Organizacijų projektams neskiriamas finansavimas, jeigu:
3.1. organizacija yra likviduojama;
3.2. organizacija yra neįvykdžiusi mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
3.3. organizacija paraiškoje arba jos prieduose pateikė klaidinamą arba melagingą informaciją;
3.4. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad organizacija pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
3.5. yra Neįgaliųjų reikalų departamento paskelbta, kad praėjusiais metais įgyvendinant finansuotus pareiškėjo projektus buvo nustatyti tikslinio lėšų panaudojimo ar buhalterinės apskaitos pažeidimai, kurie per nurodytą laiką nebuvo pašalinti. Neįgaliųjų reikalų departamentas šią informaciją skelbia savo interneto svetainėje iki einamųjų metų gruodžio 1 d.;
3.6. organizacija bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką projektų vertinimo ir atrankos komisijos nariams;
3.7. projekto veikloms įgyvendinti ar paslaugoms teikti organizacija neturi bent vieno iš šių išteklių:
3.7.1. žmogiškųjų išteklių ir tinkamų administracinių gebėjimų (projekto finansininkas turi turėti arba buhalterio, arba auditoriaus, arba apskaitininko kvalifikaciją, arba buhalterinę apskaitą turi vesti buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga);
3.7.2. materialinių išteklių (projektui vykdyti turi turėti patalpas, reikalingą organizacinę įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).
10. Atsakingas struktūrinis padalinys Socialinių paslaugų skyrius
11.
 
Administracinės paslaugos teikėjas Vyr. specialistė Alma Pauraitė
Tel. (8 37) 20 70 65, alma.pauraite@kaunas.lt
12.
 
Administracinės paslaugos vadovas Skyriaus vedėja Marija Vyšniauskienė
 
13.
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 12 mėn.
14.
 
Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokama
15.
 
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto paraiška (Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo 1 priedas)
 
Išsamesnė informacija 
  http://www.kaunas.lt/index.php?73640151
Paslaugos kategorija Socialinės paslaugos
Atnaujinimo data 2017.06.30
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Baltaduonytė
Paslaugos vykdytojas Jolanta Baltaduonytė
Kilus klausimams, galima kreiptis į Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiąją specialistę
Almą Pauraitę, tel. (8-37) 20 70 65, Nemuno g. 29, kabinetas Nr. 51

Darbo laikas: 
I-IV – 8.00-12.00 – 12.45-17.00
V – 8.00-12.00 – 12.45-15.45

Įvertinkite paslaugos kokybę