Socialinių paslaugų skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro, Nakvynės namų, Kauno miesto socialinių paslaugų centro, Vaikų gerovės centro „Pastogė“, Kauno miesto savivaldybės vaikų globos namų, Kauno vaikų globos namų „Atžalynas“, Kauno Panemunės senelių namų, Kauno kartų namų veiklos koordinavimas, konsultavimas

                                                                   TVIRTINU:
                                                                   Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
                                                                   Marija Vyšniauskienė
                                                                   2012 m. birželio 11 d. Nr. 63-4-104

Socialinės paslaugos (teikiamos biudžetinėse įstaigose):
 • bendrosios socialinės paslaugos;
 • socialinė priežiūra (pagalba į namus socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba);
 • socialinė globa (dienos, ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa);
 • specialiosios pagalbos priemonių skyrimas.
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras teikia socialines (dienos priežiūros, trumpalaikės ir dienos socialinės globos, savarankiško gyvenimo namų, transporto ir kt.) paslaugas Kauno miesto neįgaliam jaunimui (I ir II invalidumo grupė, nuo 18 metų, išimtinais atvejais – 17 metų) ir judėjimo negalią turintiems suaugusiems žmonėms bei jų šeimoms. 75 vietos.
Įstaigos pavadinimas Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras
Įstaigoje teikiamos paslaugos
 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • maitinimo organizavimas;
 • transporto paslaugos organizavimas;
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
 • būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio įvertinimas;
 • sociokultūrinės paslaugos;
 • aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis atsižvelgiant į specifinius kliento poreikius ir Centro galimybes;
 • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
 • laikinas apnakvindinimas;
 • intensyvi krizių įveikimo pagalba;
 • dienos socialinė globa;
 • trumpalaikė socialinė globa.
Įstaigos adresas, kontaktiniai duomenys (telef. elekt. Paštas, internetinis puslapis) Danų g. 15, LT-45262 Kaunas, tel./fax. 8 37 490415.
El.paštas: nju@takas.lt, www.nju.lt
Įstaigos direktoriaus vardas, pavardė Algirdas Šimoliūnas
Įstaigos padalinių pavadinimas - Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Socialinių paslaugų žmonėms su psichikos negalia skyrius;
- Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Savarankiški gyvenimo namai;
- Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyrius.
Įstaigos padalinių adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas ir kt.) - Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Socialinių paslaugų žmonėms su psichikos negalia skyrius. Partizanų g. 5, LT-50207, Kaunas, tel.: 8 37 340273;
- Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Savarankiški gyvenimo namai. Chemijos g. 5, LT-51348 Kaunas;
- Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyrius. Šaldytuvų g. 52, tel.: 8 37 490415.
Įstaigos padaliniuose teikiamos paslaugos
 • bendrosios socialinės paslaugos;
 • socialinės priežiūros paslaugos;
 • dienos socialinės globos paslaugos;
 • socialinės priežiūros savarankiškuose gyvenimo namuose paslaugos;
 • trumpalaikės socialinės globos paslaugos.
 
Kauno Panemunės senelių namai teikia ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos (75 vietos) ir socialinės priežiūros (30 vietų Dienos centro) paslaugas, vykdo senyvo amžiaus žmonių, žmonių su negalia stacionarinę globą.
Įstaigos pavadinimas BĮ Kauno Panemunės senelių namai
Įstaigoje teikiamos paslaugos Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
Įstaigos adresas, kontaktiniai duomenys (telef. elekt. Paštas, internetinis puslapis) Kurtinių g. 1D, Kaunas, LT-45431, tel. (8 37) 34 52 55, fax. (8 37) 40 75 14, el.p. info@kaunoseneliai.lt, www.kaunoseneliai.lt
Įstaigos direktoriaus vardas, pavardė Direktorė Aldona Krinickienė
Įstaigos padalinių pavadinimas
 • Pagyvenusių žmonių dienos centras
 • Krizių centras asmenims nukentėjusiems   nuo sovietinės  okupacijos
Įstaigos padalinių adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas ir kt.) Dienos centras - Pušų g. 6, Kaunas, LT-45325, tel. (8 37) 34 59 17,
Krizių centras - Kurtinių g. 1D, Kaunas, LT-45431, tel. (8 37) 34 52 55, f ax. (8 37) 40 75 14
Įstaigos padaliniuose teikiamos paslaugos Dienos centras teikia Kauno miesto senyvo amžiaus asmenims bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas. Teikiamos socialinės priežiūros paslaugos: socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (maitinimo organizavimas, darbinių ir kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas), laisvalaikio organizavimas, asmens higienos paslaugų organizavimas, transporto organizavimas ir kitos paslaugos.
Krizių centre teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, laisvalaikio organizavimo, bendravimo, sociokultūrines ir kitas paslaugas). Tikslas padėti gyvenimo sunkumų prislėgtiems, išsekusiems emociškai ir fiziškai senyvo amžiaus asmenims, nukentėjusiems nuo sovietinės okupacijos.
Esant poreikiui, teikiama kompleksinė pagalba (kita socialinė, psichologinė ir sielovados) asmenims (jų šeimoms), išgyvenusiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus. Taikoma autogeninė treniruotė, muzikos, dailės terapijos.
 
Kauno kartų namai – mišrių socialinių paslaugų įstaiga teikianti pagalbą artimųjų neturintiems neįgaliems suaugusiems ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos (32 vietos)  paslaugas bei senyvo amžiaus žmonėms dienos centro (25 vietos) paslaugas, bei patekusioms į krizinę situaciją motinoms su vaikais (13 vietų).
Įstaigos pavadinimas Kauno kartų namai
Įstaigoje teikiamos paslaugos 1. Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa skirta senyvo amžiaus žmonėms, suaugusiems asmenims su negalia.
2. Trumpalaikė socialinė globa skirta socialinės rizikos šeimoms.
3. Bendrosios socialinės paslaugos ir socialinė priežiūra pagyvenusio amžiaus žmonėms dienos centre ir išėjusioms iš Kartų namų šeimų palaikymo centro lankytojoms, Savarankiškų namų gyventojoms.
Įstaigos adresas, kontaktiniai duomenys (telef. elekt. Paštas, internetinis puslapis) Sąjungos a. 13A, Kaunas LT-48374, tel. 837 36 35 46, ilonaklim@takas.lt, www.kartunamai.lt
Įstaigos direktoriaus vardas, pavardė Ilona Veronika Klimantavičienė
Įstaigos padalinių pavadinimas Savarankiško gyvenimo namai
Įstaigos padalinių adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas ir kt.) Gvazdikų 12, 2 vietos šeimoms;
Kranto al. 87-4, 1 vieta šeimai;
Sąjungos a. 6-50, 1 vieta šeimai;
Nemuno g. 10-2, 1 vieta šeimai.
Įstaigos padaliniuose teikiamos paslaugos Socialinė priežiūra
 
Kauno miesto socialinių paslaugų centras teikia pagalbos namuose paslaugas seniems ir neįgaliems asmenims, dirba socialinį darbą su šeimomis, kurių vaikams yra įsteigta laikinoji globa, kai globėjai yra giminaičiai,  organizuoja socialiai remtinų asmenų prausimąsi dušuose, teikia transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu bei individualiu transportu.
Įstaigos pavadinimas Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Įstaigoje teikiamos paslaugos asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas; bendrosios socialinės paslaugos pagal Kauno miesto gyventojų poreikius; specialiosios socialinės (socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos namuose) paslaugos pagal Kauno miesto gyventojų poreikius; socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugos vaikų dienos centruose; psichosocialinė pagalba dienos metu (esant poreikiui, gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas) socialinės rizikos vaikams ir jų šeimos nariams vaikų dienos ir krizių centre; socialinių ligų („žemo slenksčio“ paslaugų) kabinete konsultavimo ir medicinos paslaugos didelės rizikos grupėms priklausantiems asmenims; Pabėgėlių socialinės integracijos programos Kauno mieste vykdymas (šiuo metu nevykdoma).
Įstaigos adresas, kontaktiniai duomenys (telef. elekt. Paštas, internetinis puslapis) Nemuno g. 31, Kaunas, tel./faksas 322462
El.p. info@kaunospc.lt, www.kaunospc.lt
Įstaigos direktoriaus vardas, pavardė Diana Šatienė
Įstaigos padalinių pavadinimas Paslaugų namuose tarnyba, Paramos šeimai tarnyba, Socialinių ligų kabinetas
Įstaigos padalinių adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas ir kt.) Paslaugų namuose tarnyba (Nemuno g. 31,
tel. 203423), Paramos šeimai tarnyba (Partizanų g. 5, tel. 732185, 793715), Vilijampolės vaikų dienos ir krizių centras (Tilžės g. 33, tel.  261065), Petrašiūnų vaikų dienos centras (R. Kalantos g.133, tel. 370714), Socialinių ligų kabinetas (Partizanų g. 5, tel. 732184)
Įstaigos padaliniuose teikiamos paslaugos
 • Paslaugų namuose tarnyba – asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas; bendrosios (informavimo, konsultvaimo, transporto organizavimo) socialinės paslaugos pagal Kauno miesto gyventojų poreikius; specialiosios socialinės (socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos namuose) paslaugos pagal Kauno miesto gyventojų poreikius;
 • Paramos šeimai tarnyba – asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas; bendrosios socialinės paslaugos pagal Kauno miesto gyventojų poreikius; socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir vaikų dienos centruose; psichosocialinė pagalba dienos metu (esant poreikiui, gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas) socialinės rizikos vaikams ir jų šeimos nariams vaikų dienos ir krizių centre;
 • Socialinių ligų kabinetas – bendrosios socialinės paslaugos (konsultavimo, asmens higienos priežiūros) ir medicinos paslaugos didelės rizikos grupėms priklausantiems asmenims.
 
Vaikų gerovės centro „Pastogė“ teikiama laikinoji globa (25 vietos), kol vaikas bus grąžintas į savo šeimą arba jam surasta globėjų šeima. Telefono linija teikiama nemokama psichologinė pagalba vaikams, organizuoja globėjų paiešką bei atranką, likusiems be tėvų globos vaikams, populiarina įvaikinimą, rengia šeimas įvaikinimui ir atlieka šeimų norinčių tapti įtėviais įvertinimą.
Įstaigos pavadinimas Vaikų gerovės centras „Pastogė“
Įstaigoje teikiamos paslaugos Centro veiklos pobūdis – trumpalaikė socialinė globa vaikams, patyrusiems fizinį ar psichologinį smurtą ir netekusiems tėvų globos ir nestacionarios socialinės paslaugos tėvams iš kurių paimti vaikai bei globėjams ir įtėviams
Įstaigos adresas, kontaktiniai duomenys (telef. elekt. Paštas, internetinis puslapis) P. Plechavičiaus 21; Kaunas
837 313912 tel/faksas
www.pastoge.lt
pastoge@kalnieciai.lt
Įstaigos direktoriaus vardas, pavardė Ričardas Kukauskas
Įstaigos padalinių pavadinimas
 1. Globojančių šeimų tarnyba;
 2. Pagalbos šeimai tarnyba;
 3. Įvaikinimo tarnyba;
 4. Vaikų skyrius (krizių centras)
Įstaigos padalinių adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas ir kt.) P. Plechavičiaus 21; Kaunas
Administracija (837) 313912 
Įvaikinimo tarnyba (837) 310950
Pagalbos šeimai tarnyba (837) 310956
Globojančių šeimų tarnyba (837) 314390
Vaikų skyrius (837) 311112
Ūkio darbuotojai (837) 310950
Vaikų linija (veikia kasdien nuo 11 iki 21 val., nemokama) 116111
 
Įstaigos padaliniuose teikiamos paslaugos
 1. teikti socialines paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, jų tėvams, vaikus globojančioms šeimoms ir įtėviams;
 2. teikti mokymus socialiniams darbuotojams, siekiant tobulinti jų kvalifikaciją.
 
Kauno savivaldybės vaikų globos namai teikia globos ir ugdymo paslaugas 80 be tėvų globos likusiems vaikams, kurių amžius nuo 3 m. iki 18 m. bei 15 vaikų iš rizikos šeimų  lanko „Dienos centrą“.
Įstaigos pavadinimas Kauno savivaldybės vaikų globos namai
Įstaigoje teikiamos paslaugos Trumpalaikė, ilgalaikė socialinė globa ir socialinė priežiūra Dienos centre
Įstaigos adresas, kontaktiniai duomenys (telef. elekt. Paštas, internetinis puslapis) 837 74 55 30, 837 34 51 43
svgn@svgn.kaunas.lm.lt
Internetinis puslapis ruošiamas, artimiausiu metu bus.
Įstaigos direktoriaus vardas, pavardė Direktorė Elena Trimonienė
Įstaigos padalinių pavadinimas Padalinių neturime. Ketinama Karmėlavoje steigti padalinį ugdytiniams, sulaukusiems pilnametystės, išeinantiems iš vaikų globos namų, šeimynų ir globėjų, bendradarbiaujant su nevyriausybine organizacija „Il sogno di Arunas“.
Įstaigos padalinių adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas ir kt.)  
Įstaigos padaliniuose teikiamos paslaugos  
 
Kauno vaikų globos namai „Atžalynas“ teikia socialines ir ugdymo paslaugas 65 be tėvų globos likusiems vaikams, kurių amžius nuo 3 m. iki 18 m. Organizuoja kultūrinį, sportinį laisvalaikį, užimtumą, papildomą ugdymą pagal vaikų amžių, poreikius ir sveikatos būklę.
Įstaigos pavadinimas Kauno vaikų globos namai „Atžalynas“
Įstaigoje teikiamos paslaugos Kauno vaikų globos namai “Atžalynas” teikia ilgalaikias socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams.
Įstaigos adresas, kontaktiniai duomenys (telef. elekt. Paštas, internetinis puslapis) Partizanų g. 85 Kaunas LT-50310 tel. 837 31 33 69, faksas 837 31 33 69;  el. paštas atzalynas@xxx.lt; www.atzalynovaikai.lt.
Įstaigos direktoriaus vardas, pavardė Dalia Pajedienė
Įstaigos padalinių pavadinimas -
Įstaigos padalinių adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas ir kt.) -
Įstaigos padaliniuose teikiamos paslaugos -
 
Nakvynės namų veikla – laikinai apgyvendinti vyrus bei moteris, neturinčius nuolatinės gyvenamosios vietos, ją praradusiems, grįžusiems iš pataisos namų, laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės  bei psichologinės reabilitacijos įstaigų. Namus sudaro: 88 vietų vyrų nakvynės namai, 20 vietų moterų nakvynės namai, 34 vietų benamių nakvynės namai.
Įstaigos pavadinimas Nakvynės namai
Įstaigoje teikiamos paslaugos Bendrosios socialinės paslaugos, trumpalaikė socialinė globa, socialinė priežiūra, intensyvi krizių įveikimo pagalba
Įstaigos adresas, kontaktiniai duomenys (telef. elekt. Paštas, internetinis puslapis) R.Kalantos g.55, LT-52305 Kaunas, tel. 8-37-353987, fax. 8-37-350569, nakvyne@takas.lt  www.nakvynes-namai.lt
Įstaigos direktoriaus vardas, pavardė Zita Verbavičienė
Įstaigos padalinių pavadinimas 1. Vyrų nakvynės namai
2. Benamių nakvynės namai
3. Moterų nakvynės namai
4. Dienos centras grįžusiems iš įkalinimo vietų
Įstaigos padalinių adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas ir kt.) 1. Vyrų nakvynės namai, R.Kalantos g. 55, tel. 8-37-353987
2. Benamių nakvynės namai, R.Kalantos g. 57, tel. 8-37-459080
3. Moterų nakvynės namai, Partizanų g.5, tel. 8-37-731822
4. Dienos centras grįžusiems iš įkalinimo vietų, Partizanų g. 5, tel. 8-37-226292
Įstaigos padaliniuose teikiamos paslaugos 1. Vyrų nakvynės namai – bendrosios socialinės paslaugos, trumpalaikė socialinė globa;
2. Benamių nakvynės namai – bendrosios socialinės paslaugos, socialinė priežiūra;
3. Moterų nakvynės namai – bendrosios socialinės paslaugos, trumpalaikė socialinė globa, intensyvi krizių įveikimo pagalba;
4. Dienos centras grįžusiems iš įkalinimo vietų- bendrosios socialinės paslaugos.
 
Paslaugos kategorija Socialinės paslaugos
Atnaujinimo data 2017.06.30
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Baltaduonytė
Paslaugos vykdytojas Rima Levulytė