Konsultavimas dėl vaikų, likusių be tėvų globos, laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) skyrimo ir prašymų priėmimas

Konsultavimas dėl vaikų, likusių be tėvų globos, laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) skyrimo ir prašymų priėmimas.

     Fizinis asmuo savo gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:
1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu pateikiamas šiame papunktyje nurodyto dokumento originalas, jo kopiją pasidaro Vaiko teisių apsaugos skyrius;
3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;
4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju).
    Fizinis asmuo rašytiniame prašyme nurodo, ar sutinka, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius pats savarankiškai surinktų šiame punkte nurodytus dokumentus, duomenis ir informaciją. Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs fizinio asmens sutikimą, surenka:
1. duomenis, įrodančius fizinio asmens santuoką, jeigu fizinis asmuo susituokęs, ištuoką, jeigu fizinis asmuo išsituokęs, sutuoktinio mirtį, jeigu fizinis asmuo yra našlys (našlė);
2. duomenis, įrodančius fizinio asmens giminystę su vaiku, kurį norėtų globoti, jeigu jis yra vaiko giminaitis;
3. duomenis, įrodančius teismo santuokos pripažinimą negaliojančia, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia;
4. duomenis, įrodančius sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
5. iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas):
5.1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašą apie fizinį asmenį, kuris buvo pripažintas kaltu padaręs tyčinius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – Baudžiamasis kodeksas), nors teistumas būtų išnykęs arba buvo panaikintas;
5.2. Administracinių nusižengimų registro išrašą apie fiziniam asmeniui paskirtas administracines nuobaudas ir (ar) administracinio poveikio priemones už administracinių nusižengimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas), ir administracines nuobaudas už administracinių teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – Administracinių teisės pažeidimų kodeksas), padarymą;
6. iš Informatikos ir ryšių departamento:
6.1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašus apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančius kitus fizinius asmenis, kurie buvo pripažinti kaltais padarę tyčinius nusikaltimus, numatytus Baudžiamajame kodekse, nors teistumas būtų išnykęs arba panaikintas;
6.2. Administracinių nusižengimų registro išrašus apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenantiems asmenims paskirtas administracines nuobaudas ir (ar) administracinio poveikio priemones už administracinių nusižengimų, numatytų Administracinių nusižengimų kodekse, ir administracines nuobaudas už administracinių teisės pažeidimų, numatytų Administracinių teisės pažeidimų kodekse, padarymą;
7. duomenis apie Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 2–5 punktuose nurodytus pagrindus.
     Kai fizinis asmuo nesutinka, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius surinktų 1–7 papunkčiuose nurodytus duomenis, fizinis asmuo šiuos duomenis per 14 kalendorinių dienų nuo rašytinio prašymo pateikimo Vaiko teisių apsaugos skyriui savarankiškai pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriui. Pasibaigus nurodytam 14 kalendorinių dienų terminui ir fiziniam asmeniui nepateikus visų Nuostatų 1–7 papunkčiuose nurodytų dokumentų ir informacijos, Vaiko teisių apsaugos skyrius per 5 kalendorines dienas rašytinį prašymą grąžina jį pateikusiam fiziniam asmeniui.

Dėl išsamesnės informacijos apie vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymą kreiptis:
PILIEČIŲ PRIĖMIMO KABINETAS
Laisvės al. 92, Kaunas
tel. (8 37) 75 01 37
vaiko.teisiu.apsaugos.skyrius@kaunas.lt

Piliečiai priimami:
I-IV: 9-12 val. ir  13-16 val.
V:    9-12 val. ir  13-15 val.
Atnaujinimo data 2017.11.15
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Eglė Andriuškienė
Paslaugos vykdytojas Diana Raimonda Barauskienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !