Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo objektų, dėl kurių priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą saugomais Savivaldybės, tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimas

Vadovaujantis Kultūros paveldo skyriaus nuostatų, patvirtintų Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m.  spalio 14 d.  įsakymu Nr. A-2826, 12.2.8 punktu ir Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“, patvirtinto LR Kultūros ministro 2014 06 23 įsakymu Nr. ĮV-489 (keista antraštė ir įsakymo tekstas, nauja redakcija nuo 2014 07 01) 4.2. punktu Kultūros paveldo skyrius sudaro ir išduoda Savivaldybės saugomų ir inicijuotų skelbti Savivaldybės saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų projektavimo sąlygas.
Atnaujinimo data 2017.10.12
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Saulius Rimas
Paslaugos vykdytojas Saulius Rimas

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Kultūros paveldo objekto valdytojas (arba jo įgaliotas asmuo), norintis gauti tvarkybos darbų projektavimo sąlygas dėl Savivaldybės saugomu paskelbto arba inicijuoto skelbti saugomu Savivaldybės kultūros paveldo objekto, turi kreiptis į Kultūros paveldo skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymas (forma pateikta Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“, 1 priede);
2. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
2.1. kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinančio dokumento kopiją;
2.2. įgaliojimo  kopija (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas  asmuo);
2.3. du egzemplioriai projektinių pasiūlymų (privaloma tik rengiant restauravimo darbų projektą), parengtų pagal paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės, patvirtintu LR Kultūros ministro 2007 06 04 įsakymu Nr. ĮV-329 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
Jeigu pareiškėjas pateikė netinkamai įformintus ar ne visus nurodytus dokumentus arba klaidingus duomenis, apie tai per 3 darbo dienas raštu pranešama pareiškėjui ir jam  nustatomas ne  trumpesnis  kaip  7 dardo dienų  terminas  pateiktiems   dokumentams patikslinti   ar  papildomiems  pateikti.  Jei per 7 darbo dienų terminą pareiškėjas nepateikia patiklsintų ar papildomų dokumentų, prašymas paliekamas nenagrinėtu ir apie tai per 3 darbo dienas informuojamas pareiškėjas, jam grąžinant pateiktus dokumentus. Projektavimo sąlygų   išdavimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos,  kai gauti patikslinti ar papildomi dokumentai.
Dokumentai priimami: Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius, Rotušės a. 29, Kaunas,
el. p. kulturos.paveldo.skyrius@kaunas.lt , Tel.  8 (37) 42 43 47
Vedėjas Saulius Rimas, Tel.  8 (37) 42 42 05, el. p. saulius.rimas@kaunas.lt
Pr.-Kt. 8.00-12.00 – 12.45-17.00 val. Pn. 8.00-12.00 – 12.45-15.45 val.