Leidimų atlikti Savivaldybės saugomo kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimas

Vadovaujantis Kultūros paveldo skyriaus nuostatų, patvirtintų Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. A-2826, 12.2.9 punktu ir Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2014 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. ĮV-630 4.2. punktu Kultūros paveldo skyrius išduoda leidimus vykdyti Savivaldybės saugomų ir inicijuotų skelbti saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomuosius paveldosaugos darbus.
Atnaujinimo data 2017.10.12
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Saulius Rimas
Paslaugos vykdytojas Saulius Rimas

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Kultūros paveldo objekto valdytojas (arba jo įgaliotas asmuo), norintis gauti leidimą atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, turi kreiptis į Kultūros paveldo skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymas (forma pateikta Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos  darbus išdavimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2014 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. ĮV-630 1 priede);
2. Prie prašymo pridedamos šių dokumentų kopijos:
2.1. kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinančio dokumento;
2.2. įgaliojimo (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo);
2.3. tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto;
2.4. tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto.
3. Pareiškėjas, pateikdamas  prašymą, turi pateikti ir dokumentų originalus.
4. Specialistas, atsakingas   už prašymų  priėmimą, įsitikina pateiktų duomenų tikrumu ir  grąžina dokumentų   originalus  juos  pateikusiam  pareiškėjui. Jeigu pareiškėjas pateikė netinkamai įformintus ar ne visus dokumentus arba klaidingus duomenis, apie tai per 3 darbo dienas raštu pranešama pareiškėjui ir jam  nustatomas ne  trumpesnis  kaip 10 dienų terminas  pateiktiems   dokumentams patikslinti   ar  papildomiems  pateikti.  Leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus  išdavimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai gauti patikslinti ar papildomi dokumentai.
Dokumentai priimami: Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius, Rotušės a. 29, Kaunas,
el. p. kulturos.paveldo.skyrius@kaunas.lt , Tel.  8 (37) 42 43 47
Vedėjas Saulius Rimas, Tel.  8 (37) 42 42 05, el. p. saulius.rimas@kaunas.lt
Pr.-Kt. 8.00-12.00 – 12.45-17.00 val. Pn. 8.00-12.00 – 12.45-15.45 val.