Bendradarbiavimo su Kauno miesto bendruomenių centrais koordinavimas, konsultavimas, atstovavimas jų interesams

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
 
                                                                      TVIRTINU:
Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

Marija Vyšniauskienė
2015 m. balandžio 1 d.
 
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
 
2015 m. balandžio 1 d. Nr. 63-4-71
Kaunas
 


Eil.
Nr.
 
Pavadinimas Aprašymo turinys
 
1. Administracinės paslaugos kodas E259
 
2. Administracinės paslaugos versija Ketvirtinė
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Bendradarbiavimo su Kauno miesto bendruomenių centrais koordinavimas, atstovavimas jų interesams, konkursų organizavimas
4. Administracinės paslaugos kategorija Socialinės paslaugos
5. Administracinė paslauga teikiama internetu -
6. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės
paslaugos teikimą
2004 m. sausio 22 d. Nr IX-1969 Asociacijų įstatymas;
2010 m. sausio 20 d. Nr. 85 Lietuvos Respublikos vyriausybė nutarimas „Dėl nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepcijos patvirtinimo“ ;
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013-11-14 sprendimas Nr. T-605  „Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas“;
2013 m. lapkričio 27 d. įsakymas  A-3152   “Dėl dokumentų, susijusių su Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimu iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, tipinių formų tvirtinimo”;
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-15 įsakymas Nr. A-93 “Dėl bendruomenių centrų ar bendruomeninių organizacijų projektų, pateiktų finansuoti iš kauno miesto savivaldybės biudžeto, vertinimo darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo”;
Kiekvienais metais atsižvelgiant į skirtas lėšas ir darbdavių poreikį tvirtinamas Tarybos sprendimas „Dėl Kauno miesto Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo samata“.
 
 
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo
Prašymas raštu, žodžiu ar elektroniniu paštu.
 
 Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu institucijos elektroninio pašto adresu (socialiniu.paslaugu@kaunas.lt).
 
Norinčios dalyvauti konkurso atrankoje nevyriausybinės organizacijos per mėnesį, po konkurso paskelbimo Socialinių paslaugų skyriui pateikia šiuos dokumentus:
-  projekto paraišką (su priedais), pasirašytą organizacijos ir projekto vadovo ir patvirtintą antspaudu;
- tris projekto paraiškos (su priedais) kopijas;
- organizacijos antspaudu ir vadovo parašu patvirtintas organizacijos registracijos pažymėjimo ir įstatų kopijas;
- bendradarbiavimo sutarčių kopijas, jei projektas vykdomas su partneriais;
- projekto vadovo, pagrindinių vykdytojų ir asmens, atsakingo už projekto buhalterinę apskaitą, gyvenimo aprašymus;
-  vardinį paslaugų gavėjų sąrašą (jeigu ši informacija nėra anoniminė);
   - organizacijos veiklos ataskaitą (laisva forma) už  praeitus metus;
    -kitus dokumentus, įrodančius nevyriausybinės organizacijos veiklą.
8. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti
institucija (prašymą nagrinėjantis
tarnautojas
Kreipimasis raštu ar elektroniniu paštu.
 
Konkurso atveju:
-  projekto paraišką (su priedais), pasirašytą organizacijos ir projekto vadovo ir patvirtintą antspaudu;
-   tris projekto paraiškos (su priedais) kopijas;
- organizacijos antspaudu ir vadovo parašu patvirtintas organizacijos registracijos pažymėjimo ir įstatų kopijas;
- bendradarbiavimo sutarčių kopijas, jei projektas vykdomas su partneriais;
- projekto vadovo, pagrindinių vykdytojų ir asmens, atsakingo už projekto buhalterinę apskaitą, gyvenimo aprašymus;
-  vardinį paslaugų gavėjų sąrašą (jeigu ši informacija nėra anoniminė);
- kitus dokumentus, įrodančius nevyriausybinės organizacijos veiklą.
   Jei veikla tęstinė:
- praėjusių metų patvirtinta metinė veiklos ataskaitą;
- informaciją apie praėjusių metų finansinį atsiskaitymą su Savivaldybės biudžetu.
9. Administracinės paslaugos gavėjas Juridiniai ir fiziniai asmenys. 
Konkurso atveju:
Kauno miesto Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.
Bendruomenės centras – bendruomeninė (nevyriausybinė) daugiafunkcė organizacija kartu su kitomis vietinėmis (vietos bendruomenėje veikiančiomis) organizacijomis ir gyventojų grupėmis telkianti ir veikianti vietos bendruomenės gyventojų bendriesiems interesams ir tikslams įgyvendinti.
10. Atsakingas struktūrinis padalinys Socialinių paslaugų skyrius
11.
 
Administracinės paslaugos teikėjas Vyr. specialistas Eglė Jaudegienė
Tel. 42 56 25
El.paštas: egle.jaudegienė@kaunas.lt
12.
 
Administracinės paslaugos vadovas Skyriaus vedėja Marija Vyšniauskienė
 
13.
 
Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė
 
Kreipimaisi, prašymai, skundai ir pan., nagrinėjami per 20 darbo dienų (Vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875  30 punktu „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje“).
 
Paraiškos priimamos vieną mėnesį nuo konkurso paskelbimo datos.
Su konkursą laimėjusiomis organizacijomis pasirašomos  sutartys.
Projektai finansuojami nuo jų vykdymo pradžios iki pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.
 
14.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina
 
Administracinė paslauga teikiama nemokamai
15.
 
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
 
Laisva forma.
Konkurso atveju:
Kauno miesto bendruomenės centro  arba socialinės  nevyriausybinės organizacijos projekto finansavimo iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto paraiška (patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. A-3152).
 
 
Atnaujinimo data 2017.07.25
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Baltaduonytė
Paslaugos vykdytojas Eglė Jaudegienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Bendruomeninių organizacijų klausimais konsultuoja
Eglė Jaudegienė,
el. p.: egle.jaudegiene@kaunas.lt; tel.: (37) 42 56 25, Nemuno g. 29, 51 kab.
Įvertinkite paslaugos kokybę