Socialinės paramos (socialinės pašalpos) skyrimas

TVIRTINU
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Ana Sudžiuvienė
2015-02-17 įsakymu Nr. 62-15

Socialinė pašalpa vienam gyvenančiam asmeniui arba bendrai gyvenantiems asmenims skiriama įvertinus jų turimą turtą  ir pajamas.
Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka reikalavimus:
1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo.
2. Pajamos vienam asmeniui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (102 Eur).
3. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka teisės aktu nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą.
Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų vienam gyvenančiam asmeniui (102 Eur) ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį.
Pastaba. Socialinė pašalpa gali būti skiriama patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą vadovaujantis Piniginės socialinės paramos Kauno miesto savivaldybės  nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-14, 51 punktu.
Sprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Dėl socialinės pašalpos bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipiasi pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – pagal faktinę gyvenamąją vietą į Savivaldybės administracijos atitinkamoje seniūnijoje dirbančius Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistus.
Prašymas-paraiška gali būti pateikta asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (įgaliotinį).
Paslaugos kategorija Seniūnijose teikiamos socialinės paslaugos
Atnaujinimo data 2017.05.26
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Erika Kačiulienė

Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas - paraiška, kurioje reikia nurodyti duomenis apie save ir bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklą, turimą turtą, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti būtiną informaciją.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Bendrai gyvenančių narių, sulaukusių pilnametystės, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
4. Vaiko(ų) gimimo liudijimas(ai), kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose.
5. Santuokos, ištuokos, mirties liudijimas arba kompetentingos institucijos dokumentas, patvirtinantis santuokos, ištuokos, mirties faktą, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose.
6. Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (pažymos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro).
7. Teismo nutartis (sprendimas) ar kitas teismo procesinis dokumentas dėl išlaikymo vaikui (vaikams) priteisimo.
8. Pažyma apie vaiko (vaikų) išlaikymui gaunamas (negaunamas) periodines išmokas (alimentus) arba kitų kompetentingų institucijų dokumentai, patvirtinantys išspręstą (sprendžiamą) vaiko (vaikų) materialinį išlaikymą;
9. Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.
10. Pažyma (pažymos), kad asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį) ir apie minėtų programų bei studijų baigimą;
11. Kompetentingos institucijos pažyma (dokumentas) apie bausmės atlikimą, suėmimą, apie paskirtas Baudžiamajame kodekse nustatytas priverčiamąsias medicinos priemones ar paskirtas auklėjamojo poveikio priemones, apie paieškos paskelbimą ar teismo pripažinimą nežinia kur esančiu.
12. Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie gydymo stacionare trukmę, nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė pažyma.
13. Individualios veiklos, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos buhalterinės apskaitos dokumentai, patvirtinantys per vertinamą laikotarpį gautas pajamas.
14. Asmens įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas.
15. Dokumentas (-ai), patvirtinantis turto įsigijimą ar perleidimą.
16. Pažyma apie įsiregistravimą kitos valstybės įdarbinimo tarnyboje.
17. Gyvenamųjų patalpų ar kito nekilnojamojo turto nuomos sutartis, registruota viešajame register.
18. Metinė gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaracija (forma FR0001 ir priedą FR0001P).
19. Pažyma iš kompetentingos įstaigos (Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimo tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos, ambasados, konsulinio skyriaus ir kt.) apie gaunamas pareigūnų ir kitų valstybių mokamas pensijas, išmokas).
20. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota pažyma apie specialiųjų poreikių nustatymą.
21. Kompetentingos įstaigos pažyma apie gaunamus dividendus, palūkanas.
22. Banko ar kitų kredito įstaigų pažyma ar išrašas apie turimas pinigines lėšas, jeigu jų suma viršija 580 eurų;
23.Socialinės globos įstaigos pažyma apie teikiamas ilgalaikes globos paslaugas.
24. sutartis (sutartys) su komunalinių paslaugų tiekėjais dėl skolos (-ų) sumokėjimo.
25. Sąskaita už komunalines paslaugas (atsiskaitomoji knygelė).
PASTABA. Darbuotojas turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.
 Pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti socialinę pašalpą).

Gaunama informacija iš šių Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) registrų: Sodra, Darbo birža, Gyventojų registras, Mokinių registras, Studentų registras, Regitra, Žemės ūkio transporto priemonių registras, Ūkinių gyvūnų registras, Netekto darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT), Nacionalinė mokėjimo agentūra. Disponuojame Nekilnojamojo turto registru, Valstybinės mokesčių inspekcijos registru.

Kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūniją, į Socialinės paramos skyriaus specialistą.

Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78.
Centro - Pareiškėjai priimami Žaliakalnio seniūnijoje (Partizanų g. 5, tel 33 19 61).
Dainavos - V. Krėvės pr. 41 A, tel. 41 22 00.
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23.
Gričiupio - Chemijos g. 11, tel. 45 13 22.
Panemunės - Perlojos g. 74 40 89.
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45.
Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52.
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84.
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48.
Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.

Piliečiai priimami:
I - III : 8 - 12 val., 13 - 17 val.
V: 8 - 12 val., 13 - 15.45 val.

Prieššventinėmis dienomis dirbame vieną valandą trumpiau.

Informacija teikiama nemokama telefono linija 8 800 22112.

Registracija internetu:
http://www.kaunas.lt/socialine-apsauga/parama/

Socialinės paramos skyrius
Nemuno g. 29, 44290 Kaunas 

Įvertinkite paslaugos kokybę