Kompleksiškai teikiama pagalba Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams)

Kompleksiškai teikiama pagalba – koordinuotas švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams), gyvenantiems Kauno miesto savivaldybės  teritorijoje.
Kompleksiškai teikiamos pagalbos tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.
Kompleksiškai teikiamos  pagalbos gavėjai -  vaikai nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, jų tėvai (globėjai), kuriems nustatytas kompleksiškai teikiamų paslaugų poreikis arba tais atvejais, kai teisės aktais nustatytas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas.
Kompleksiškai teikiama pagalba skiriama:
 • vaikui ir jo tėvams (globėjams) jų prašymu, kai reikalinga ne mažiau kaip dviejų skirtingų sričių specialistų pagalba ir yra surinkti tai įrodantys dokumentai;
 • jei vaikas nelanko jokios švietimo įstaigos ir negauna jo poreikius atitinkančios pagalbos;
 • jei yra galimai pažeidžiamos vaiko teisės;
 •  jei vaikui nustatytas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;
 •  jei vaikui arba bent vienam iš vaiko tėvų (globėjų) nustatytas neįgalumas.
Kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams) sritys:
 • ikimokyklinis ugdymas, skirtas vaikui iki 5 metų tėvų (globėjų) pageidavimu arba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro, sveikatos apsaugos ministro, Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir atvejais;
 • priešmokyklinis ugdymas, skirtas 6 metų vaikui jo tėvų (globėjų) pageidavimu arba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro sveikatos apsaugos ministro, Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir atvejais;
 • pedagoginė pagalba, kuri teikiama tėvams (globėjams) ir kurios paskirtis – didinti tėvų kompetencijas ir pedagogines žinias, stiprinti tėvystės įgūdžius;
 • psichologinė pagalba, teikiama vaikui ir jo tėvams (globėjams), nustačius jo psichologines problemas. Problemos sprendžiamos bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais), juos konsultuojant ir (arba) įtraukiant į suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas;
 • specialioji pedagoginė pagalba, teikiama vaikui, nustačius jo specialiuosius ugdymosi poreikius ir (ar) švietimo pagalbos reikalingumą, dirbant su juo individuliai arba grupėse, konsultuojant tėvus (globėjus) ir (ar) įtraukiant juos į tėvams (globėjams) skirtas suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas;
 • socialinės paslaugos ir socialinė parama, teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams), kai yra nustatytas jų poreikis;
 •  medicinos pagalba, asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos  pagal poreikį ir gimus kūdikiui, jo auginimo, priežiūros klausimais.
Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti kompleksiškai teikiamą pagalbą sau ir savo vaikams, kreipiasi į tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių arba Savivaldybės administracijos skyrių ar įstaigą, atsižvelgdami į dominuojantį pagalbos poreikį: seniūnijos socialinį darbuotoją, Socialinių paslaugų skyrių, Socialinės paramos skyrių, Vaiko teisių apsaugos skyrių, Švietimo ir ugdymo skyrių, Socialinių paslaugų centrą, Pedagoginę psichologinę tarnybą ar kt.

Priklausomai nuo paslaugos pobūdžio, savivaldybės turimų išteklių, paslauga gali būti teikiama savivaldybės įstaigose ar kliento namuose
Atnaujinimo data 2018.01.08
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Paslaugos vadovas Sigita Šimkienė
Paslaugos vykdytojas Sigita Šimkienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Kompleksiškai pagalbai gauti pateikiami dokumentai:
 • nustatytos formos prašymas;
 • užpildyta Duomenų apie vaiką ir jo šeimą aprašo forma;
 •  vaiko gimimo liudijimo kopija;
 • vaiko sveikatos pažyma (jei reikalinga);
 • pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma (jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai);
kitos pažymos, įrodančios socialinės pagalbos ir paslaugų reikalingumą.

Kompleksiškai teikiamą pagalbą koordinuoja ir informaciją teikia tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai:
V.Bliumbergienė (tel. 422781),
V.Kučiauskienė (tel. 423766).
Kompleksinę pagalbą teikia Tarpinstitucinė komanda, sudaryta iš įvairių sričių specialistų