Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

PATVIRTINTA
Socialinės paramos skyriaus vedėjo
2015-02-17 įsakymu  Nr. 62-15
(Socialinės paramos skyriaus vedėjo
2016-02-4 įsakymu  Nr. 62-5 redakcija)

Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2016 m. sausio 1 d. yra mokamas vieno bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI*) dydžio, o nuo 2017 m. sausio 1 d.  4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra mokamas 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, kuris naudojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
1 BSI – 38 Eur, 4 BSI – 152 Eur
Vaiko globėjui (rūpintojui) globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą moka savivaldybės administracija, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui buvo nustatyta globa (rūpyba) arba po 2007 m. sausio 1 d. imtinai buvo globėju (rūpintoju) paskirta apskrities viršininko įsteigta vaikų socialinės globos įstaiga, administracija
Vaiko globėjui (rūpintojui), kurių globojamam (rūpinamam) vaikui globa (rūpyba) buvo nustatyta iki 2006 m. gruodžio 31 d. imtinai, globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą moka savivaldybės administracija, kurios teritorijoje įregistruota globėjo (rūpintojo) juridinio asmens buveinė arba deklaruota globėjo (rūpintojo) fizinio asmens gyvenamoji vieta.
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas skiriamas ir mokamas nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti pateikimo savivaldybės administracijai dienos.
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriamas ir nemokamas:
- jeigu vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės suėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba teismo sprendimu jis paskelbtas nežinia kur esančiu, - kol neišnyksta aplinkybės;
- jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.
Dėl globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo galima kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 20 kab., tel. 75 00 81) Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotinį).
Paslaugos kategorija Socialinė parama
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Atnaujinimo data 2017.03.27
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Diana Patašienė
Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
4. Šeimynos registravimo dokumentas;
5. Banko sąskaitos rekvizitai;
6. Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
7. Dokumentai, patvirtinantys rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą bei rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką, jei prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje.

Dėl globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo  kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 20 kab., tel. 75 00 81).

Piliečiai priimami:
I - III: 8 - 12 val., 13 - 17 val.
V: 8 - 12 val., 13 - 15.45 val.

Socialinės paramos skyrius
Nemuno g. 29, 44290 Kaunas

Įvertinkite paslaugos kokybę