Viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė, dalinio finansavimo paraiškų priėmimas 

Paslaugos kategorija Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atranka ir finansavimas
Atnaujinimo data 2017.03.23
Paslaugos suteikimo trukmė 25 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys PLĖTROS PROGRAMŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Tadas Metelionis
Paslaugos vykdytojas Audronė Gudonytė
 Paraiškas dėl dalinio veiklos finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis gali teikti įstaigos (juridiniai asmenys), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Viešąsias paslaugas teikiančių viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė, veiklos dalinio finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-7 „Dėl Viešąsias paslaugas teikiančių viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė, veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įstaigos turi pateikti nustatytos formos prašymą (paraišką) ir papildomus paraiškoje nurodytus dokumentus savivaldybės nustatytais terminais. Visi dokumentai skelbiami savivaldybės interneto puslapyje www.kaunas.lt.
Paraiškos įstaigos daliniam finansavimui gauti priimamos Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytais terminais ir tvarka, kurie skelbiami Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.kaunas.lt skiltyje Svarbi informacija.
Pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:
1.Paraišką;
2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo) kopiją;
3. Kitą, pareiškėjo nuomone, svarbią informaciją, papildančią aprašymą.
PASTABOS:
1. Pateikiamas 1 paraiškos originalas.
2. Ranka užpildytos paraiškos nepriimamos.
Dokumentus pateikti adresu: 
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
ASMENŲ APTARNAVIMO POSKYRIS
Laisvės al. 94, 44521 Kaunas,
DARBO LAIKAS
Pirmadienis - ketvirtadienis: 8.00 - 17.00 val.;
Penktadienis: 8.00 - 15.45 val.;
(prieššventinėmis dienomis - viena valanda trumpiau.)