Prašymų suteikti savivaldybės turtą pagal panaudos sutartį ar atnaujinti panaudos sutartį naujam terminui nagrinėjimas

                                                                      TVIRTINU
                        Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja,   
                         atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
                                                               Jolanta Žemaitienė
                                                         2016-03-08 Nr. 60-7-97
 1. Laisvos negyvenamosios patalpos ir pastatai (informacija apie Savivaldybės nuosavybės teise valdomus, naudotojams neperduotus,  negyvenamuosius pastatus ir patalpas skelbiama Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/turto perdavimas) gali būti suteikiami subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnyje:
1.1. biudžetinėms įstaigoms;
1.2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;
1.3. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;
1.4. asociacijoms (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, t. y. kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei  ar jos daliia socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse);
1.5. politinėms partijoms;
1.6. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams;
1.7. labdaros ir paramos fondams (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, t. y. kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei  ar jos daliai socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse);
1.8. kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.
2. Nurodyti subjektai (išskyrus 1.1 ir 1.8 punktuose nurodytus subjektus) turi atitikti šiuos kriterijus:
2.1. labdaros ir paramos fondas, asociacija, politinė partija, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį sudarančios profesinės sąjungos neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar Savivaldybės nekilnojamojo turto Kauno mieste, veikia ilgiau kaip vienerius metus iki prašymo perduoti turtą padavimo dienos;
2.2. subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;
2.3. subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai;
2.4. subjektas pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, patvirtinančią, kad jis nėra skolingas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams, Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) valdybos pažymą, patvirtinančią, kad panaudos subjektas nėra skolingas VSDF biudžetui, veiklos finansavimą patvirtinančius dokumentus.
3. Sprendimą dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį ar panaudos sutarties atnaujinimo  priima Kauno miesto savivaldybės taryba.
4. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą perduoti panaudos pagrindais turtą ar atnaujinti panaudos sutartį, pasirašoma Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis ir turto perdavimo ir priėmimo aktas (panaudos sutarties atnaujinimo atveju aktas nesurašomas). 
Paslaugos kategorija Asmenų aptarnavimas viešojo administravimo institucijose
Atnaujinimo data 2017.04.28
Paslaugos suteikimo trukmė 35 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys NEKILNOJAMOJO TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Žemaitienė
Paslaugos vykdytojas Dalė Kaušakienė
  1. Motyvuotas prašymas perduoti konkretų turtą panaudos pagrindais ar atnaujinti panaudos sutartį.
2. Informacija, kad subjektas neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar Savivaldybės nekilnojamojo turto Kauno mieste (šis punktas taikomas tik labdaros ir paramos fondams, asociacijoms, politinėms partijoms, profesinių sąjungų susivienijimams ir juos sudarančioms profesinėms sąjungoms).
3. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, patvirtinanti, kad subjektas nėra skolingas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams.
4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma, patvirtinanti, kad panaudos subjektas nėra skolingas VSDF biudžetui.
5. Rašytinis panaudos subjekto įsipareigojimas panaudos sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto turto einamajam ir statinio kapitaliniam remontui atlikti. Įsipareigojime privalo būti nurodytas konkretus terminas (kuris įrašomas į panaudos sutartį), kada subjektas numato pradėti vykdyti veiklą turte, jei dėl planuojamų atlikti remonto darbų negalės pradėti vykdyti veiklos per mėnesį nuo turto perdavimo dienos.
6. Dokumentų, būtinų identifikuoti asmenį kaip Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnyje nurodytą panaudos subjektą (įregistravimo pažymėjimas, socialinės įmonės pažymėjimas ir kita), kopijos.
7. Veiklos finansavimą patvirtinantys dokumentai.
8. Einamųjų ir praėjusių metų veiklos ataskaita.


Šią paslaugą galite užsisakyti per E. valdžios vartų portalą (reikalingas el. parašas)