Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, dalies kompensacija

                                           
                                                                                                             PATVIRTINTA
                                                                                                             Socialinės paramos skyriaus vedėjo
                                                                                                             2015 m. vasario 17 d.  įsakymu Nr. 62-15
                                                                                                            (Socialinės paramos skyriaus vedėjo
                                                                                                           2017 m. sausio 2 d.  įsakymo Nr. 62-2 redakcija)
 
Kompensacija skiriama ir išmokama vienam iš vaiko, lankančio Kauno miesto savivaldybėje veikiančią nevalstybinę švietimo įstaigą (pagal Juridinių asmenų registre, steigimo dokumentuose ar sandoryje nurodytą buveinę arba filialią arba faktiškai vykdomos ikimokyklinio ugdymo veiklos vietą), turinčią teisę vykdyti ikimokyklinio ugdymo programas, ir kuris nepateko į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, tėvų (globėjų), kurio gyvenamoji vieta ir paties vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno mieste. Nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vienam iš vaiko tėvų (globėjų) skiriama kompensacija:
 - iki 100 Eur, kai bendrai gyvenančių asmenų vidutinės 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija, pajamos viršija 20 bazinės socialinės išmokos dydžių (toliau-BSI*). Šiuo atveju pažymų apie pajamas pateikti nereikia;
-  iki 175 Eur, kai bendrai gyvenančių asmenų vidutinės 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija, pajamos neviršija 20 BSI.
*1 BSI – 38 Eur.
Kompensacija gali būti skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo – paraiškos pateikimo mėnesio pirmos dienos, jeigu tėvai (globėjai) laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, turėjo teisę ją gauti ir kas mėnesį išmokama tuo atveju, jei mėnesinis mokestis už vaiko ugdymą yra fiksuoto dydžio. Tais  atvejais, kai mėnesinį mokestį už vaiko ugdymą nevalstybinė švietimo įstaiga apskaičiuoja pagal vaiko lankytų dienų skaičių, kompensacija skiriama ir išmokama atsižvelgiant į nevalstybinės švietimo įstaigos išrašytame mokėjimo dokumente (kvite) nurodytą mėnesinio mokesčio dydį už vaiko ugdymą. Kompensacija gali būti skiriama ir už praėjusį laikotarpį, tačiau ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius iki prašymo pateikimo mėnesio, jeigu laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, tėvai (globėjai) turėjo teisę ją gauti.
Paslaugos kategorija Švietimas
Gyvenimo atvejai Jūsų vaikas
Reikia paramos
Darželiai
Atnaujinimo data 2017.03.17
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose mokėjimo dokumento (kvito) priėmimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Jurgita Orantienė
Prašymą-paraišką skirti kompensaciją ir visus kompensacijai skirti reikiamus dokumentus Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (Nemuno g. 29, 31 kab., tel. (8 37) 42 52 83) gali pateikti vienas iš vaiko tėvų (globėjų) ar jų įgaliotas asmuo, atvykęs asmeniškai ar elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://ep.kaunas.lt).
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas-paraiška;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus kai kreipiamasi elektroniniu būdu;
3. vaiko (-ų) gimimo liudijimas (-ai);
4. sutartis su nevalstybine švietimo įstaiga;
5. nevalstybinės švietimo įstaigos išduotas mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų) ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje mokėjimo dokumentas (kvitas);
6. atstovo teises patvirtinantys dokumentai, jeigu prašymą-paraišką teikia vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo (vaiko globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju patvirtinantis dokumentas ir (ar) įgaliojimas).
Jeigu asmuo kreipiasi iki 175 Eur, kompensacijos, atsižvelgdamas į aplinkybes, lemiančias bendrai gyvenančių asmenų gautas pajamas, nurodytas Piniginės socialinės paramos įstatymo 17 straipsnyje, privalo papildomai pateikti kompetentingų institucijų ir įstaigų išduotas pažymas ir kitus dokumentus apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio prašoma skirti kompensaciją.
Jeigu dėl kompensacijos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą, pateikiamos šių dokumentų originalų skenuotos kopijos.

Norėdami prašymą pateikti elektroniniu būdu, parsisiųskite atitinkamą prašymo formą ir ją užpildę kartu su kitais dokumentais pateikite paspausdami mygtuką "Užsisakyti paslaugą internetu".
Įvertinkite paslaugos kokybę