Parama būstui įsigyti


Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus:
1) duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas) 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
3) įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
a) neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;
b) turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;
c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams.
 
Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai padengti apmokant 20 proc. suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:
1. buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos;
2. šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
3. neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų.
Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai padengti apmokant 10 proc. suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:
1. jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių);
2. šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs.
Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:
1) 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;
2) 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;
3) 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.
Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi asmens ar šeimos prašymą smeniui išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į paramą būstui įsigyti, arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti tokią pažymą.
Paslaugos kategorija Socialinis būstas
Atnaujinimo data 2017.05.12
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Zita Ašeriškienė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdytos bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti 2015–2017 metais metu atrinktos šios kredito įstaigos:
1. AB SEB bankas;
2. Akademinė kredito unija;
3. Kaišiadorių kredito unija;
4. Raseinių kredito unija;
5. „Swedbank“, AB;
6. Kredito unija "Baltija".

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2015 m. birželio 18  d. įsakymu Nr. A1-357 patvirtino  Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2015 metais limitus kredito įstaigoms.

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
2. prašymą dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo;
3.  asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus;
4. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina;
5. neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą;
6. likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas:
7. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo;
8. teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo;
9. mirties faktą patvirtinantį dokumentą.
Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų, tačiau  yra asmens (kai kreipiasi šeima – visų pilnamečių šeimos narių) rašytinis sutikimas.

Norėdami gauti paramą būstui įsigyti asmenys turi kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 21 kabinetą, tel. (8 37) 20 97 38 ).
 
Priėmimo laikas:
I - III: 8 - 12 val., 13 - 17 val.
IV: 8-12 val.
V: 8 - 12 val., 13 - 15.45 val.