Pabėgėlių socialinės integracijos ir Prekybos žmonėmis prevencijos programų Kauno mieste administravimas

TVIRTINU:
Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
 
Marija Vyšniauskienė
2016 m. kovo 15 d.
 
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
 
2016 m. kovo 15 d. Nr. 63-4-25
Kaunas
 


Eil.
Nr.
 
Pavadinimas Aprašymo turinys
 
1. Administracinės paslaugos kodas E330
 
2. Administracinės paslaugos versija Tretinė
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Pabėgėlių socialinės integracijos programos administravimas
4. Administracinės paslaugos kategorija Socialinės paslaugos
5. Administracinė paslauga teikiama internetu -
6. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės
paslaugos teikimą
2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. IX-2206  „Dėl užsieniečių teisinės padėties“;
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. A1-238 „Dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 20 „Dėl užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, Užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašo, Užsieniečio teisės kas mėnesį gauti piniginę pašalpą smulkioms išlaidoms tvarkos aprašo ir Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. A1-438 „Dėl Pabėgėlių priėmimo centro nuostatų patvirtinimo“.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo
Anketa ir prašymas raštu, žodžiu ar elektroniniu paštu.
   Anketa ir asmenų/organizacijų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu institucijos elektroninio pašto adresu (socialiniu.paslaugu.skyrius@kaunas.lt)   www.kaunas.lt tinklalapyje ir seniūnijose platinama anketa. Anketos tikslas sužinoti, kaip Kauno miesto gyventojai ir organizacijos gali prisidėti prie pabėgėlių integracijos mieste ir šalyje. Ši informacija skirta sužinoti, kokią pagalbą gali pasiūlyti ir, esant reikalui, būtų nukreipiama su pabėgėliais tiesiogiai dirbančioms organizacijoms.
Anketas pildantys asmenys/organizacijos turi konkrečiai nurodyti, kuo galėtų pagelbėti užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvą (įdarbinti, paaukoti daiktų, išnuomoti būstą ir kt.)
Anketoje nurodoma kuo gali prisidėti asmuo/organizacija:
•      Išnuomoti/suteikti būstą
•      Mokyti lietuvių kalbos
•      Mokyti kitos kalbos
•      Įdarbinti
•      Mokyti profesijos, amato
•      Supažindinti su svarbiomis miesto vietomis
•      Organizuoti laisvalaikį
•      Supažindinti su šalies kultūra
•      Paaukoti daiktų
•      Savanorystė
•      Kita
Prašomas detalesnis paramos aprašymas:                  
 
8. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti
institucija (prašymą nagrinėjantis
tarnautojas
Kreipimasis raštu ar elektroniniu paštu.
Anketą, kurioje nurodoma kuo gali prisidėti asmuo/organizacija.
9. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai asmenys.
 
 
10. Atsakingas struktūrinis padalinys Socialinių paslaugų skyrius
11.
 
Administracinės paslaugos teikėjas Vyr. specialistas Eglė Jaudegienė
Tel. 42 56 25
El.paštas: egle.jaudegienė@kaunas.lt
12.
 
Administracinės paslaugos vadovas Skyriaus vedėja Marija Vyšniauskienė
 
13.
 
Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė
 
Anketos dėl pagalbos pabėgėliams priimamos visus metus.
Prieglobstį Lietuvoje gavęs užsienietis iš pradžių 3 mėnesiams apgyvendinamas Ruklos pabėgėlių centre. Čia tikrinama jo sveikata, organizuojami lietuvių kalbos mokymai, profesinio orientavimo konsultavimas, visuomenės pažinimo mokymai, vyksta registracija į darbo biržą. Taip pat organizuojami susitikimai su psichologe, kurie padės pabėgėliams sumažinti emocinę įtampą, pagerinti bendrą psichologinę būklę.
Pasibaigus integracijai Pabėgėlių priėmimo centre, parama integracijai teikiama savivaldybės teritorijoje, ji trunka iki 12 mėn. Pabėgėlis savivaldybės teritorijoje valstybės paramos integracijai laikotarpiu gauna mėnesinę piniginę pašalpą būtiniausioms reikmėms (būsto nuomai, komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.). Kreipimaisi, prašymai, skundai ir pan., nagrinėjami per 20 darbo dienų (Vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875  30 punktu „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje“).
 
 
14.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina
 
Administracinė paslauga teikiama nemokamai
15.
 
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
 
Dėl pagalbos suteikimo anketa talpinama www.kaunas.lt, platinama per NVO  ir dalinama seniūnijose.
NURODANT:
Vardas, pavardė:
El. paštas / tel. nr.
Galiu:
 • Išnuomoti/suteikti būstą
 • Mokyti lietuvių kalbos
 • Mokyti kitos kalbos
 • Įdarbinti
 • Mokyti profesijos, amato
 • Supažindinti su svarbiomis miesto vietomis
 • Organizuoti laisvalaikį
 • Supažindinti su šalies kultūra
 • Paaukoti daiktų
 • Savanorystė
 • Kita
Detalesnis paramos aprašymas:           
 
Atnaujinimo data 2017.07.25
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Baltaduonytė
Paslaugos vykdytojas Eglė Jaudegienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !