Kelių transporto veiklos licencijų verstis keleiviu vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas

                                                              TVIRTINU
                                                              Kauno miesto savivaldybės administracijos
                                                              Transporto ir eismo organizavimo skyriaus
                                                               vedėjas Paulius Keras
                                                               2012 m. birželio 12 d.


   Kauno miesto savivaldybės administracija išduoda licencijas verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančias teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Kauno miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – licencijos)
         Prašymas licenciją išduoti / pratęsti licencijos galiojimą / išduoti licencijos dublikatą / pakeisti licenciją ir dokumentai pateikiami ir parengtas dokumentas išduodamas vežėjui, vežėjo vadovui ar jo paskirtam transporto vadybininkui tiesiogiai atvykus į Transporto ir eismo organizavimo skyrių, Šv. Gertrūdos g. 7, Kaunas (6 kabinetas)

Paslaugos kategorija Transportas ir keleivių vežimas
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Atnaujinimo data 2017.05.03
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys TRANSPORTO IR EISMO ORGANIZAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Paulius Keras
Paslaugos vykdytojas Aušra Juškauskienė
Licencija gali būti išduota tik tiems vežėjams, kurie atitinka kelių transporto kodekso 8 straipsnyje ir Europos Parlamento ir tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009 nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transporto veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 92/26/EB, 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus.
Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, turi pateikti:
1. nustatytos formos prašymą;
2.asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
4. dokumentus, įrodančius vežėjo finansinę būklę:
4.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
4.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
4.3. fiziniai asmenys – nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą.
5. vežėjo vadovo ir (ar) vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/209 19 straipsnyje.
6. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.
7. teisę į vežėjo valdymo centrą, nurodytą kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 29.2 punkte, patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.
Pratęsiant licencijos galiojimą, išduodama nauja licencija.
Licencijos išduodamos dešimčiai metų.
Kai reikia pakeisti duomenis licencijoje, vežėjas turi pateikti nustatytos formos prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo esmę.
Praradus licenciją, vežėjui išduodamas dublikatas. Norėdamas gauti licencijos dublikatą, vežėjas turi pateikti nustatytos formos prašymą.
Už licencijų išdavimą, pratęsimą, pakeitimą, dublikatų išdavimą mokama valstybės rinkliava.
Licencijos išduodamos (pratęsiamas jų galiojimas)  arba atsisakoma jas išduoti (pratęsti jų galiojimo laiką) per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
Licencijos pakeičiamos per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo dienos.
Licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo nustatytos formos prašymo gavimo dienos.

Transporto ir eismo organizavimo skyrius
Šv. Gertrūdos g. 7, LT-44290 Kaunas
6 kab.
Vyriausioji specialistė
Solveiga Kriūnienė
tel. 8 (37) 20 00 19
solveiga.kriuniene@kaunas.lt

Priėmimo laikas:
I - IV 8.00 - 12.00, 12.45 - 17.00 val.
V 8.00 - 12.00, 12.45 - 15.45 val.

Paslaugą galite užsisakyti per E. valdžios vartų portalą (reikalingas el. parašas)

Įvertinkite paslaugos kokybę

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas "Swedbank", AB
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52719
Paslaugos kaina Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas - 52,13 EUR (180 Lt)
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims - 7,24 EUR (25 Lt)
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais dublikato išdavimas - 7,24 EUR (25 Lt)
Apmokėkite paslaugas internetu