Parengtų teritorijų planavimo dokumentų ar jų koregavimo derinimas

Teritorijų planavimo dokumento ar jo koregavimo rengimo organizatorius (iniciatorius)  ir/arba projekto vadovas parengtus teritorijų planavimo dokumentus pateikia derinti Nuolatinei statybos komisijai (nuo 2014 m. sausio 1 d. pradėtus rengti teritorijų planavimo dokumentus  - Teritorijų planavimo komisijai) 
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas ir statyba
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Atnaujinimo data 2016.09.12
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Alma Dubosiene
Informuojame, kad nuo 2015 m. spalio 5 d. pradėtos teritorijų planavimo procedūros vykdomos per TPDRIS.  http://www.tpdris.lt

Nuolatinė statybos komisija ir Teritorijų planavimo komisija  (toliau – Komisija) tikrina savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir nustato, ar jie atitinka Kauno miesto bendrąjį planą ir planavimo sąlygų sąvaduose nustatytas sąlygas.
Parengti teritorijų planavimo ar jų koregavimo dokumentai priimami Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje 9 darbo vietoje Laisvės al.94.
Derinimui būtina pateikti parengtą detalųjį planą (brėžinių 4 egz.) ir rengimo dokumentus:
2. aiškinamąjį raštą su teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų aprašymu;
3. teritorijų planavimo dokumento rengimo procedūrų dokumentus;
4. teritorijų planavimo sprendinių originalių grafinių brėžinių 4 egz. su planavimo sprendiniais ir nurodytais teritorijos tvarkymo režimo reikalavimais;
5. planuojamos (-ų) teritorijos (-ų) žemės sklypo (-ų) ribų (-ų) plano (-ų) brėžinį (-ius), kuriame pažymėti sklypo (-ų) plotas (-i), koordinatės;
6. infrastruktūros objektų ir komunikacijų koridorių brėžinį, kuriame pažymėti esami ir naujai planuojami inžineriniai tinklai, nurodant tinklų rūšis ir jų apsaugos zonas;
7. planuojamų gatvių raudonųjų linijų bei transporto ir pėsčiųjų judėjimo schemą;
8. statinių vizualizaciją, kai sklype (-uose) numatomi statyti nauji statiniai.
 
Nuolatinės statybos komisijos darbo laikas ir vieta
laikas
Antradienis
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
 
 
nuo 8.30 val.
iki 11.00 val.
nuo 11.00 val.
iki 12.00 val.
nuo 8.30 val.
iki 12.00 val.
nuo 13.00 val.
iki 17.00 val.
vieta
 
Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje
ir Savivaldybės skelbimų lentoje Ia.
Komisijai skirtoje patalpoje 108 kab.
veikla
 
paskelbiama informacija (komisijos darbotvarkė)
tikrinama detaliųjų planų inžinerinių komunikacijų sprendinius
supažindinami projekto vadovai ir planavimo organizatoriai su derinimo išvadomis dėl projekto inžinerinės dalies.
tikrina pateiktų detaliųjų planų sprendinių atitiktį išduotoms sąlygoms ir protokolu įformina statinio projekto ir detaliojo plano patikrinimo rezultatus
Suderinti arba nesuderinti detalieji planai grąžinami  pareiškėjui.