Asmenų ir šeimų įrašymas į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą

1. Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus:
1) duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
3) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
2. Teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų ir jeigu jie turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą pagal šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus.
3. Asmenys ir šeimos, kurie už jiems suteiktą valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą įsigytą būstą prarado dėl skolinių įsipareigojimų ar perleido kitiems asmenims arba su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į paramą būstui išsinuomoti šio straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis įgyja po 5 metų nuo būsto praradimo, perleidimo kitiems asmenims ar socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos.
4. Asmenys ir šeimos, kuriems šiame įstatyme nustatyta tvarka siūloma išsinuomoti socialinį būstą ir kurie rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo. Antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą be svarbių priežasčių laiku neatvykusiems į savivaldybę ir raštu neišreiškusiems sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą asmenims ir šeimoms pateikiamas ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo ankstesnio pasiūlymo pateikimo dienos.
Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių:
1) asmens be šeimos, gyvenančio Vilniaus miesto ar rajono, Kauno miesto ar rajono, Klaipėdos miesto ar rajono, Palangos miesto ar Neringos savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 38 VRP dydžių ir turtas – 93 VRP dydžių; asmens be šeimos, gyvenančio kitoje savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 32 VRP dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių;
2) dviejų ar trijų asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus miesto ar rajono, Kauno miesto ar rajono, Klaipėdos miesto ar rajono, Palangos miesto ar Neringos savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 76 VRP dydžių ir turtas – 168 VRP dydžių; dviejų ar trijų asmenų šeimos, gyvenančios kitoje savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 63 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių;
3) keturių ar daugiau asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus miesto ar rajono, Kauno miesto ar rajono, Klaipėdos miesto ar rajono, Palangos miesto ar Neringos savivaldybėje, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 22 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 75 VRP dydžių; keturių ar daugiau asmenų šeimos, gyvenančios kitoje savivaldybėje, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 19 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių.
3. Deklaruojamo nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose.

Asmenys ir šeimos, turintys teisę ir pageidaujantys įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą atsižvelgiant į aplinkybes turi pateikti šiuos dokumentus:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
2.  asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus;
3. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina;
4. neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą;
5. pažymą iš gydymo įstaigos, patvirtinančią, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;
6. likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas:
7. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo;
8. teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo;
9. mirties faktą patvirtinantį dokumentą.
Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų, tačiau  yra asmens (kai kreipiasi šeima – visų pilnamečių šeimos narių) rašytinis sutikimas.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-1744, patvirtintas Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašas (toliau - Sąrašas). Sąraše įrašyti 1261 asmenys ir šeimos.
Šeimų ir asmenų, įrašytų į Sąrašą asmens duomenys vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir atsižvelgiant į gautą Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos raštą viešai neskelbiami.

Paslaugos kategorija Socialinis būstas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Atnaujinimo data 2017.05.12
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Zita Ašeriškienė
Asmenys ir šeimos, turintys teisę ir pageidaujantys įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą atsižvelgiant į aplinkybes turi pateikti šiuos dokumentus:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
2.  asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus;
3. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina;
4. neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą;
5. pažymą iš gydymo įstaigos, patvirtinančią, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;
6. likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas:
7. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo;
8. teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo;
9. mirties faktą patvirtinantį dokumentą.
Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų, tačiau  yra asmens (kai kreipiasi šeima – visų pilnamečių šeimos narių) rašytinis sutikimas.

Asmenys ir šeimos, savo gyvenamąją vietą deklaravę Kauno mieste arba įtraukti į Kauno mieste gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, norėdami gauti paramą būstui išsinuomoti, turi kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose (seniūnijose) dirbančius Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistus.

Seniūnijų adresai:
Aleksoto – Veiverių g. 132, tel. 39 11 78;
Centro – Pareiškėjai priimami Žaliakalnio seniūnijoje (Partizanų g. 5, tel. 33 19 61);
Dainavos – V. Krėvės pr. 41, tel. 41 22 00;
Eigulių – P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23;
Gričiupio - Chemijos g. 11, tel. 45 13 22;
Petrašiūnų – Pareiškėjai priimami Gričiupio seniūnijoje (Chemijos g. 11, tel. 45 13 22);
Šančių – A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52;
Panemunės – Pareiškėjai priimami Šančių seniūnijoje (A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52);
Šilainių – Baltų pr. 53, tel. 24 07 84;
Vilijampolės – Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48;
Žaliakalnio – Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.
 
Priėmimo laikas:
I - III: 8 - 12 val., 13 - 17 val.
IV: 8-12 val.
V: 8 - 12 val., 13 - 15.45 val.


Įvertinkite paslaugos kokybę