Laidojimo pašalpos skyrimas

TVIRTINU
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Ana Sudžiuvienė
2015-02-17 įsakymu Nr. 62-15

Laidojimo pašalpa mokama mirus:
1) Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenančiam asmeniui.
2) Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kaip ši sąvoka apibrėžta tai reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
3) Lietuvos Respublikoje gyvenančiam asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą.
4) asmeniui, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas.
5) Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kuris dirba Lietuvos Respublikoje arba dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir nustatyta tvarka yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbis.
Pastaba. Pašalpa gali būti skiriama kai mirusio asmens gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje (pagal mirusio asmens faktinę gyvenamąją vietą Kauno mieste)  vadovaujantis Vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m.  birželio 11 d. sprendimu Nr. T-354.
Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio (nuo 2015-01-01- 304 Eur).
Laidojimo pašalpa nemokama, kai asmuo laidojamas valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis.
Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).
Dėl laidojimo išmokos asmenys turi kreiptis ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos.
Laidojimo pašalpa turi būti išmokėta laidojančiam asmeniui, kuris kreipiasi, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
 
Parama palaikams parvežti

Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos, nurodytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir apskaičiuotos pagal nurodyto įstatymo 18 straipsnį, per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (306 Eur).
Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo dėl paramos palaikams parvežti turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota,– pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos.
Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo  į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių (2052 Eur).
Sprendimas dėl paramos palaikams parvežti priimamas per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo dienos.

 

Paslaugos kategorija Socialinė parama
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Netekote artimo
Atnaujinimo data 2016.12.01
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Zofija Petrauskaitė

Dokumentai, reikalingi laidojimo pašalpai gauti:

1. Prašymas.
2. Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – gimimo įrašo nuorašas).
4. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.

Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą.
 

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių Nemuno g. 29, 31 kabinetas

Dokumentai priimami:
I, II, III, IV nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 17 val.,
V nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 15.45 val.

Telefonas pasiteirauti 8 (37) 42 52 83

Dėl finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikams parvežti į LR turi kreiptis artimas giminaitis.
Dokumentai reikalingi paramai gauti:

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Mirties liudijimas.
4. Giminystės ryšį su mirusiuoju patvirtinantys dokumentai.
5. Dokumentai, įrodantys mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas.
6. Atsižvelgdami į aplinkybes, lemiančias bendrai gyvenančių asmenų gautas pajamas, nurodytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos įstatymo 17 straipsnyje, asmuo privalo pateikti kompetentingų institucijų ir įstaigų išduotas pažymas ir kitus dokumentus apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio prašoma finansinės paramos.
7. Pažymos iš draudimo bendrovių, kad miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs.
8. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.


Mirusio (žuvusio) artimas giminaitis dėl finansinės paramos (palaikų parvežimo) gavimo turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.
Kreiptis į Socialinės paramos skyrių Nemuno g. 29, 42 kabinetas.

Dokumentai priimami:
I, II, III, IV nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 17 val.,
V nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 15.45 val.

Telefonas pasiteirauti 8 (37) 42 53 53
Įvertinkite paslaugos kokybę