Teisės į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas nustatymas

TVIRTINU
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Ana Sudžiuvienė
2015-02-17 įsakymu   Nr.62-15
 

 Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys (nuomos sutartis įregistruota viešame registre) bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka reikalavimus:
1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka teisės aktu nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas;
3. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.
Pastaba. Kompensacija gali būti skiriama patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą vadovaujantis Piniginės socialinės paramos Kauno miesto savivaldybės  nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-14.
Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipiasi į Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose (seniūnijose) dirbančius Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) specialistus, jeigu šie asmenys savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Kauno mieste arba įtraukti į Kauno mieste gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Prašymas-paraiška gali būti pateikta asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (įgaliotinį).

 

Paslaugos kategorija Seniūnijose teikiamos socialinės paslaugos
Atnaujinimo data 2017.07.03
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Erika Kačiulienė

 Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas - paraiška, kurioje reikia nurodyti duomenis apie save ir bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklą, turimą turtą, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti būtiną informaciją;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Bendrai gyvenančių narių, sulaukusių pilnametystės, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
4. Vaiko(ų) gimimo liudijimas(ai), kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose;
5. Santuokos, ištuokos, mirties liudijimas arba kompetentingos institucijos dokumentas, patvirtinantis santuokos, ištuokos, mirties faktą, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose;
6. Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (pažymos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
7. Teismo nutartis (sprendimas) ar kitas teismo procesinis dokumentas dėl išlaikymo vaikui (vaikams) priteisimo.
8. Pažyma apie vaiko (vaikų) išlaikymui gaunamas (negaunamas) periodines išmokas (alimentus) arba kitų kompetentingų institucijų dokumentai, patvirtinantys išspręstą (sprendžiamą) vaiko (vaikų) materialinį išlaikymą;
9. Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
10. Pažyma (pažymos), kad asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį) ir apie minėtų programų bei studijų baigimą;
11. Kompetentingos institucijos pažyma (dokumentas) apie bausmės atlikimą, suėmimą, apie paskirtas Baudžiamajame kodekse nustatytas priverčiamąsias medicinos priemones ar paskirtas auklėjamojo poveikio priemones, apie paieškos paskelbimą ar teismo pripažinimą nežinia kur esančiu.
12. Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie gydymo stacionare trukmę, nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė pažyma;
13. Individualios veiklos, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos buhalterinės apskaitos dokumentai, patvirtinantys per vertinamą laikotarpį gautas pajamas.
14. Asmens įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas;
15. Dokumentas (-ai), patvirtinantis turto įsigijimą ar perleidimą;
16. Pažyma apie įsiregistravimą kitos valstybės įdarbinimo tarnyboje;
17. Gyvenamųjų patalpų ar kito nekilnojamojo turto nuomos sutartis, registruota viešajame registre;
18. Metinė gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaracija (forma FR0001 ir priedą FR0001P);
19. Pažyma iš kompetentingos įstaigos (Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimo tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos, ambasados, konsulinio skyriaus ir kt.) apie gaunamas pareigūnų ir kitų valstybių mokamas pensijas, išmokas);
20. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota pažyma apie specialiųjų poreikių nustatymą.
21. Kompetentingos įstaigos pažyma apie gaunamus dividendus, palūkanas.
22. Banko ar kitų kredito įstaigų pažyma ar išrašas apie turimas pinigines lėšas, jeigu jų suma viršija 580 eurų;
23.Socialinės globos įstaigos pažyma apie teikiamas ilgalaikes globos paslaugas.
24. sutartis (sutartys) su komunalinių paslaugų tiekėjais dėl skolos (-ų) sumokėjimo.
25. Sąskaita už komunalines paslaugas (atsiskaitomoji knygelė).
PASTABA. Darbuotojas turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.
    Pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija arba mėnesio, nuo kurio prašoma ski
Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Kilus pagrįstų įtarimų dėl prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų apie turimą turtą ir gaunamas pajamas arba patikrinimo metu kilus pagrįstam įtarimui, kad yra pateikti neteisingi duomenys arba jie nuslepiami, pareikalauti, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo deklaruotų turtą (įskaitant gaunamas pajamas) Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka. Kilus pagrįstų įtarimų dėl prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų apie turimą turtą ir gaunamas pajamas, siekiant patikslinti asmens šeiminę padėtį ir kt. Socialinės paramos skyrius gali kreiptis į Savivaldybės administracijos seniūnijas ar kitas institucijas dėl buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo ir buities  ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto surašymo.
 Bedarbiai šeimos nariai ir vieni gyvenantys asmenys privalo vykdyti teritorinių darbo biržų sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose nustatytus įsipareigojimus (neatsisakyti profesinio mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo, siūlomo darbo, viešųjų bei Užimtumo fondo remiamų darbų ir kita).

Gaunama informacija iš šių Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) registrų: Sodra, Darbo birža, Gyventojų registras, Mokinių registras, Studentų registras, Regitra, Žemės ūkio transporto priemonių registras, Ūkinių gyvūnų registras, Netekto darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT), Nacionalinė mokėjimo agentūra. Disponuojame Nekilnojamojo turto registru, Valstybinės mokesčių inspekcijos registru.

Galima kreiptis į bet kurią seniūniją, pasSocialinės paramos skyriaus specialistą,  jeigu asmenys savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Kauno mieste arba įtraukti į Kauno mieste gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.


Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78;
Centro - Pareiškėjai priimami Žaliakalnio seniūnijoje (Partizanų g. 5, tel. 33 19 61)
Dainavos - V. Krėvės pr. 41 A, tel. 41 22 00;
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23;
Gričiupio - Chemijos g. 11, tel. 45 13 22;
Panemunės - Perlojos g. 74 40 89;
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45;
Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52;
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84;
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48;
Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.

Piliečiai priimami:
I - III : 8 - 12 val., 13 - 17 val.
V: 8 - 12 val., 13 - 15.45 val.

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Informacija teikiama nemokama telefono linija 8 800 22112.

Registracija internetu:
http://www.kaunas.lt/socialine-apsauga/parama/

Socialinės paramos skyrius
Nemuno g. 29, LT-44290 Kaunas

Įvertinkite paslaugos kokybę