Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

PATVIRTINTA
Socialinės paramos skyriaus vedėjo
2015-02-15    Įsakymu Nr.62-15

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 50 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio, o nuo 2009 m. sausio 1 d. – 75 BSI dydžio išmoka įsikurti. Vienkartinės išmokos įsikurti dydis apskaičiuojamas pagal teisės į išmoką atsiradimo dieną galiojančius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius.
*1 BSI – 38 Eur,
50 BSI -1900 Eur, 75 BSI -2850 Eur
Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jeigu prašymą skirti šią išmoką asmuo pateikė iki jam sukako 25 metai.
Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama asmenims, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą:
1) Lietuvos Respublikos piliečiams;
2) užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
Vienkartinė išmoka įsikurti neskiriama ir nemokama:
- jeigu asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje;
- jeigu asmuo yra suimtas, atlieka su laisvės suėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba teismo sprendimu jis paskelbtas nežinia kur esančiu, - kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;
- jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.
Vienkartinė išmoka įsikurti pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 BSI dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui.
Vienkartinė išmoka įsikurti  gali būti panaudojama:
- būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;
- sumokėti daliai paskolos būstui statyti ar pirkti;
- būsto nuomai;
- mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;
-  būstui remontuoti arba rekonstruoti;
- baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti;
- studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti;
- žemės sklypui įsigyti;
- mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.
Išmoka turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.
Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotinį).

Paslaugos kategorija Socialinė parama
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Atnaujinimo data 2017.03.27
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Diana Patašienė

  Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą;
4. Teismo sprendimas dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;
5. Įgaliojimas ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
6. Dokumentai, patvirtinantys rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą bei rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką, jei prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje.

Dėl vienkartinės išmokos įsikurti kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 20 kab., tel. 75 00 81).
Piliečiai priimami:
I - III: 8 - 12 val., 13 - 17 val.
V: 8 - 12 val., 13 - 15.45 val.

Socialinės paramos skyrius
Nemuno g. 29, 44290 Kaunas


Įvertinkite paslaugos kokybę