Šalpos pensijų skyrimas

TVIRTINU
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Ana Sudžiuvienė
2015-02-17 įsakymu Nr.62-15

Išmokų skyrimas neįgaliems vaikams ir nedarbingiems (iš dalies darbingiems) asmenims, kurių darbingumo lygis mažesnis negu 55 procentai.
Teisę gauti šalpos pensiją turi:
1. Neįgalūs vaikai;
2. Asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki 24 metų (atskirais atvejais – iki 26 metų);
3. Tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, sukakę senatvės pensijos amžių ar netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos)  poreikis, vaikus invalidus, I ar II grupės invalidus nuo vaikystės;
4. Motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ir daugiau vaikų ir sukakusios senatvės pensijos amžių arba netekusioms 60 procentų ir daugiau darbingumo.
5. Asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais netekusiais  60 proc. ir daugiau darbingumo;
6. Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys.
(5 ir 6 punktuose nurodytiems asmenims šalpos pensijos skiriamos tik tuo atveju, jeigu jie nėra asmenys, nurodyti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–6, 8 ar 9 punktuose arba nėra ūkininkai ir jų partneriai, kurių statusą reglamentuoja Ūkininko ūkio įstatymas). 
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (įgaliotinį).
 Sprendimas dėl šalpos pensijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais.

Paslaugos kategorija Socialinė parama
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Atnaujinimo data 2017.03.31
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Alma Bakšienė


1. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.

 Reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą.
2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, o jeigu kreipiamasi dėl šalpos išmokos skyrimo neįgaliam vaikui,- šio vaiko gimimo liudijimą.
3. Vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens tapatybės dokumentą.
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą.
5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymą, kad nurodytos pensijos nėra paskirtos dėl to, kad asmuo neturi teisės jų gauti.
6. Globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesukakęs 18 metų asmuo apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduotą pažymą apie tai, kokią dalį šioje įstaigoje apgyvendinto ar slaugomo asmens išlaikymui skiriamų lėšų sudaro Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšos.
7. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį (jeigu išmoką pageidaujama gauti per banką).

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių, Nemuno g. 29, 23 kab.
Socialinės paramos skyriaus nemokamas tel. 8 800 22112
Socialinės paramos skyriaus interneto svetainė
http://www.kaunas.lt/soc-apsauga/

Prašymų pateikimas interneto svetainėje:

https://www.spis.lt/


Dokumentų priėmimo laikas:
I - III: 8.00 - 17.00 val. IV-8,00 -12.00 val.
V: 8.00 - 15.45 val.
pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.

Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 valanda trumpiau.

Įvertinkite paslaugos kokybę