Taisyklių tekstas

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. sausio 16 d.

įsakymu Nr. A-176

NAUDOJIMOSI KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SISTEMA TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prisijungimo prie Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemos ir paslaugų užsakymo elektroniniu būdu tvarką.

2. Taisyklės yra privalomos paslaugų gavėjams ir paslaugų teikėjams, kurie naudojasi elektroninių paslaugų sistema, ir nustato teises, pareigas bei atsakomybę.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Elektroninių paslaugų sistema – elektroninės paslaugoms teikti skirta sistema, pasiekiama adresu http://ep.skaunas.lt (toliau – EPS).

Paslaugos teikėjas – Kauno miesto savivaldybės tarybos sekretoriatas, Kauno miesto savivaldybės administracija, jos padaliniai, darbuotojai, atsakingi už paslaugos teikimą, administravimą.

Paslaugos gavėjai – asmenys, kuriems gali būti suteikiamos paslaugos (veiksnūs fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, nepilnamečiai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.9 straipsnio nustatyta tvarka pripažinti veiksniais), nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

Autentifikavimo priemonės – paslaugos gavėjo atpažinimo sistemoje priemonės, kuriomis naudojantis prie EPS gali prisijungti paslaugos gavėjas ir pagal kurias vienareikšmiškai nustatoma jo tapatybė.

Autentifikuotas paslaugų gavėjas – per Kauno miesto savivaldybės administracijos siūlomas asmens autentifikavimo priemones prie EPS prisijungęs paslaugos gavėjas.

4. Asmeniui jungiantis prie EPS, pateikiamas Taisyklių tekstas, su kuriuo jis privalo susipažinti ir EPS priemonėmis patvirtinti, kad suprato Taisyklių nuostatas ir sutinka jų laikytis. EPS paslaugų gavėjas, nesutikęs laikytis pakeistų Taisyklių nuostatų, neturi teisės ir techninės galimybės naudotis EPS funkcijomis, skirtomis autentifikuotiems paslaugų gavėjams.

5. Autentifikuoto paslaugų gavėjo pateikti prašymai ir kiti dokumentai yra prilyginami iš fizinių ar juridinių asmenų gautiems rašytiniams dokumentams ir yra tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka.

II. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

6. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus, programinės įrangos funkcionalumo pokyčius ir kitas nenumatytas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos elektroninių paslaugų teikimui. Paslaugos gavėjui užsakant paslaugas taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

7. Paslaugų teikėjas teikia bendrą informaciją apie siūlomas paslaugas, viešai paskelbdamas ją elektroninėje erdvėje.

8. Paslaugų teikėjas nesuteikia prašomos paslaugos, nurodydamas nesuteikimo priežastis, jeigu paslaugų gavėjas nepateikia visos informacijos, reikalingos paslaugai suteikti, arba ją pateikia netinkamai.

9. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad paslaugų gavėjo pateikta informacija naudojama tik paslaugoms teikti, elektroninių paslaugų sistemai palaikyti, funkcionalumui plėsti ir integracijai.

10. Asmens duomenys gali būti naudojami statistiniams tyrimams atlikti, jų rezultatams teikti ir saugoti. Asmens duomenys gali būti renkami siekiant tikslinti ir plėsti teikiamas paslaugas, gerinti jų kokybę.

11. Paslaugų teikėjas įsipareigoja gerbti paslaugų gavėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. paslaugų gavėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Už savo įsipareigojimų nevykdymą paslaugų teikėjas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

12. Paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog paslaugų gavėjas, neatsižvelgdamas į paslaugų teikėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13. Jei paslaugų teikėjo interneto tinklalapyje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius ar teikiamas elektronines paslaugas, paslaugų teikėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

III. PASLAUGŲ GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

14. Asmeniui pirmą kartą jungiantis prie EPS, pateikiamas Taisyklių tekstas (aktuali Taisyklių redakcija), su kuriuo jis privalo susipažinti ir EPS priemonėmis patvirtinti, kad suprato Taisyklių nuostatas ir sutinka jų laikytis.

15. Asmeniui jungiantis prie EPS po kiekvieno Taisyklių pakeitimo įsigaliojimo, jam pateikiama aktuali Taisyklių redakcija. Paslaugų gavėjas privalo susipažinti su pakeitimais ir EPS priemonėmis patvirtinti, kad suprato Taisyklių aktualios redakcijos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

16. Autentifikuotas paslaugų gavėjas turi teisę užsakyti elektronines paslaugas, stebėti jų teikimo eigą ir rezultatus.

17. Paslaugų gavėjas, nurodydamas savo asmens duomenis, sutinka, kad jie būtų naudojami susisiekti, informaciniams pranešimams siųsti, kad būtų užtikrintas tinkamas paslaugos teikimas.

18. Paslaugų gavėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų, kitų paslaugai suteikti reikalingų duomenų ir pateikiamų dokumentų teisingumą. Jei paslaugų gavėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, kitų paslaugai suteikti reikalingų duomenų, neprideda reikalingų dokumentų, paslaugų teikėjas neatsako už atsiradusius dėl to padarinius ir įgyja teisę nesuteikti prašomos paslaugos ir reikalauti, kad paslaugų gavėjas atlygintų patirtus tiesioginius nuostolius.

19. Prisijungęs ir savo asmens duomenis paslaugų teikėjui perdavęs paslaugų gavėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis paslaugų gavėjo prisijungimo duomenimis, paslaugų teikėjas šį asmenį laiko tinkamu paslaugos gavėju.

20. Jeigu pasikeičia autentifikuoto paslaugų gavėjo punkte „Mano duomenys“ pateikti pagrindiniai duomenys (elektroninis paštas, adresas, telefonai ir kt.), paslaugų gavėjas, įsipareigoja nedelsdamas juos atnaujinti.

IV. PASLAUGŲ UŽSAKYMO TVARKA

21. Internetu galima užsisakyti paslaugas esančias skiltyje „Internetu užsakomos paslaugos“, o jei paieškai ar peržiūrai naudojami kiti galimi būdai, tai internetu galima užsisakyti paslaugas, prie kurių pavadinimo yra ženkliukas

22. Paslaugų gavėjas, užsakydamas paslaugas, taip pat norėdamas stebėti paslaugos teikimo eigą ir rezultatus, privalo prisijungti per Kauno miesto savivaldybės administracijos siūlomas asmens autentifikavimo priemones.

23. Paslaugų gavėjas norėdamas internetu užsakyti paslaugą paslaugos aprašyme spaudžia mygtuką „Užsakyti paslaugą internetu“, užpildo visus privalomus elektroninės paslaugos formos langelius ir mygtuku „Patvirtinti“ patvirtina jų teisingumą.

24. Mygtuko „Patvirtinti“ paspaudimas yra prilyginamas pasirašymui. Ši nuostata netaikoma, kai paslaugos gavėjas teikia elektroninį prašymą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu, – tuo atveju taikomos taisyklės, reglamentuojančios elektroninių dokumentų valdymą.

25. Autentifikuotas paslaugų gavėjas gali stebėti paslaugos teikimo eigą ir rezultatus skiltyje „Mano asmeninės paslaugos“ arba „Mano įmonių paslaugos“.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Paslaugos gavėjai užsakyti Kauno miesto savivaldybės teikiamas elektronines paslaugas gali 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.

27. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai keisti svetainėje siūlomas autentifikavimo priemones.

28. Asmenys, pažeidę Taisyklių nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos tesisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________________