Leidimų verstis mažmenine (didmenine) prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas

Užsakyti paslaugą internetu

Leidimus verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išduoda Klientų aptarnavimo skyrius.
Leidimai verstis mažmenine prekyba dujomis išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams (toliau – juridinis asmuo), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.
Leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodami valstybės narės piliečiui ar kitam fiziniam asmeniui, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba valstybėje narėje įsteigtam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų padaliniui.
Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas.
Leidimų rūšys:
Leidimas verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis;
Leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis.

Leidimai išduodami, keičiami (leidime įrašyti duomenys papildomi ir (ar) patikslinami), leidimų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas naudojantis valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama valstybės informacine sistema, skirta duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas (leidimus) tvarkyti vienoje vietoje. Leidimo popierinis dokumentas nerengiamas. Duomenis apie leidimus galma rasti https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, pateikia savivaldybės, kurioje yra jo buveinė, administracijos direktoriui nustatytos formos prašymą.
1. Prašyme nurodoma:
1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo tokį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
1.2. veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiomis dujomis numatoma prekiauti (nurodoma tik prašant išduoti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis – įrašomi dujų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);
1.3. jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi – prašyme privalo nurodyti tikslią gimimo datą;
1.4. juridinio asmens prašyme taip pat turi būti nurodyti šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai, o jeigu akcininkas yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
1.5. jeigu pareiškėjas yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, privalo leidimą išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
1.6. pareiškėjas prašyme nurodo, kokiu būdu pageidauja gauti iš leidimus išduodančios institucijos informaciją ir išrašytą leidimą.
2. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, kartu 1 punkte nurodytu prašymu pateikia šiuos dokumentus:
2.1. deklaraciją apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, ar įregistruoti slėginiai įrenginiai (rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų (sandėlių), rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą suskystintomis naftos dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai suskystintų naftos dujų pirkėjams - šių dokumentų pateikti nereikia;
2.2. terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą suskystintomis naftos dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai suskystintų naftos dujų pirkėjams - šių dokumnetų pateikti nereikia;
2.3. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);
2.4. pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopiją ar jos išrašą; Sutartys dėl avarinės tarnybos paslaugos teikimo turi būti sudarytos pagal Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277 „Dėl Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės), nustatytus reikalavimus;
2.5. nustatytos formos deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą LR Energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 patvirtintose Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių (toliau - Taisyklių) 24 punkto reikalavimui.
3. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, kartu su 1 punkte nurodytu prašymu pateikia šiuos dokumentus:
3.1. deklaraciją apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, pateikiama informacija apie slėginio įrenginio (rezervuaro) registravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, taip pat prekybos vietų, sandėlių ir rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Jeigu numatoma vykdyti mažmeninę prekybą dujomis jas tiesiogiai pristatant vartotojams (dujų pirkėjams) –  deklaracijoje nurodoma tik suskystintų dujų sandėliavimo vieta;
3.2. prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų prekybos vietomis, sandėliais ir rezervuarais (kai prekybos vietos, sandėliai ir rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus;
3.3. pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą;
3.4. turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtintą kopiją arba sutarties su kitu ūkio subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą;
3.5. pažymą apie turimą technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą;
3.6. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);
3.7. nustatytos formos deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą Taisyklių 24 punkto reikalavimui.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Klientų aptarnavimo skyrius:
1. Patikrina pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti leidimą, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro valdomuose Juridinių asmenų ir (ar) Gyventojų registruose (fizinio asmens teisę gyventi Lietuvos Respublikoje). Taip pat patikrinama, ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra arba fizinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra.
2. Užklausia:
2.1. Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pareiškėjo atitikties Taisyklių 24 punkto reikalavimams (jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl pareiškėjo prašyme ir (ar) deklaracijoje nurodytų duomenų);
2.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo:
2.2.1. Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos dėl pareiškėjo technologinių, kvalifikacinių ir vadybinių pajėgumų nustatymo;
2.2.2. Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl pareiškėjo prašyme (deklaracijoje) nurodytų slėginių įrenginių ir rezervuarų įregistravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.
3. Patikrina nustatytos valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą sumokėjimo faktą.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3 darbo vietoje

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 59 70.
 

Atnaujinimo data 2019.05.15
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba suteikimas ir keitimas
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Linas Masteikis

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas Swedbank bankas
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52919
Paslaugos kaina Valstybės rinkliava už leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimą - 490 eurų;
Valstybės rinkliava už leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimą - 490 eurų.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
Luminor Bank AS LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025
Apmokėkite paslaugas internetu