Leidimų verstis mažmenine (didmenine) prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymas

Užsakyti paslaugą internetu

Leidimai verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba gali būti papildyti naujais prekybos vietos adresais. Leidimai verstis didmenine suskystintų naftos dujų prekyba gali būti papildyti naujais dujų terminalų, sandėlių, rezervuarų adresais.

Leidimai išduodami, keičiami (leidime įrašyti duomenys papildomi ir (ar) patikslinami), leidimų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas naudojantis valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama valstybės informacine sistema, skirta duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas (leidimus) tvarkyti vienoje vietoje. Leidimo popierinis dokumentas nerengiamas. Duomenis apie leidimus galma rasti https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Leidimo turėtojas, norintis leidimuose verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis įrašytus duomenis papildyti, pateikia leidimą išdavusiai institucijai prašymą.
Prašyme nurodoma:
1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo tokį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
2.  turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data;
3.. jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi – prašyme privalo nurodyti tikslią gimimo datą;
4. juridinio asmens prašyme taip pat turi būti nurodyti šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai, o jeigu akcininkas yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
5. jeigu pareiškėjas yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, privalo leidimą išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
6. pareiškėjas prašyme nurodo, kokiu būdu pageidauja gauti iš leidimus išduodančios institucijos informaciją ir išrašytą leidimą.
7.  prašomi įrašyti nauji dujų pavadinimai ir kodai;
8. prašomi įrašyti nauji dujų prekybos vietų adresai (mažmeninei prekybai). Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus:
8.1. deklaraciją apie PRAŠOMAS ĮRAŠYTI dujų sandėliavimo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, pateikiama informacija apie slėginio įrenginio (rezervuaro) registravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, taip pat prekybos vietų, sandėlių ir rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu).
8.2 PRAŠOMŲ ĮRAŠYTI  prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų prekybos vietomis, sandėliais ir rezervuarais (kai prekybos vietos, sandėliai ir rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus;
8.3. pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą;
8.4. turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtintą kopiją arba sutarties su kitu ūkio subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą;
8.5. pažymą apie turimą technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą;
8.6. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);
8.7. nustatytos formos deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą LR Energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 patvirtintose Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių (toliau - Taisyklių) 24 punkto reikalavimus.
9. prašomi įrašyti papildomi dujų terminalų, sandėlių, rezervuarų adresai. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus:
9.1. deklaraciją apie PRAŠOMŲ ĮRAŠYTI  dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas (didmeninei prekybai). Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, ar įregistruoti slėginiai įrenginiai (rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų (sandėlių), rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu);
9.2. terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus;
9.3. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);
9.4. pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopiją ar jos išrašą;
9.5. nustatytos formos deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą Taisyklių 24 punkto reikalavimus.
 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Klientų aptarnavimo skyrius:
1. Užklausia leidimo papildymo atveju (įrašant naujai prekybos vietas, sandėlius, terminalus), ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo:
1.1. Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos dėl pareiškėjo technologinių, kvalifikacinių ir vadybinių pajėgumų nustatymo;
1.2. Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl pareiškėjo prašyme (deklaracijoje) nurodytų slėginių įrenginių ir rezervuarų įregistravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre;
1.3. Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pareiškėjo atitikties Taisyklių 24 punkto reikalavimams (jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl pareiškėjo prašyme ir (ar) deklaracijoje nurodytų duomenų);
2. Patikrina nustatytos valstybės rinkliavos už leidimo papildymą sumokėjimo faktą.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3 darbo vietoje

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 59 70.

Atnaujinimo data 2019.05.15
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Linas Masteikis

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas Swedbank bankas
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52919
Paslaugos kaina valstybės rinkliava už didmeninės (mažmeninės) suskystintų naftos dujų prekybos leidimo papildymą - 112 eurų.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
Luminor Bank AS LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025
Apmokėkite paslaugas internetu