Pritarimas laikinųjų statinių (kioskų, lauko kavinių, laikinų prekybos įrenginių) supaprastintiems projektams (naudojimo laiko pratęsimas)

Statytojas, norintis gauti pritarimą laikino statinio projektui

užpildo nustatytos formos prašymą ir statinio statybos supaprastintą projektą pateikia  Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio 9-me langelyje.

Kartu su prašymu pateikiami privalomi dokumentai

1. Statinio projekto antraštinis lapas, kuriame nurodytas Statinio pavadinimas, Statytojo ir projekto rengėjo kontaktiniai duomenys, Statinio projekto parengimo data; Statinio adresas (įrengimo vieta).
2. Aiškinamasis raštas, kuriame nurodomas Statinio naudojimo paskirtis, Statinį apibūdinantys pagrindiniai rodikliai, konstrukcijų ir inžinerinių įrenginių aprašymas, naudojamos medžiagos;
3. 1:500 mastelio Statinio išdėstymo schema, parengta ant ne senesnio kaip 5 metų topografinio plano arba Kauno miesto skaitmeninio žemėlapio ištraukos kopijos, kuriame pažymėtas projektuojamas Statinys, jo eksplikacija ir matmenys (ilgis, plotis, aukštis), nurodyti gretimi pastatai ar statiniai, įrenginiai, medžiai ir atstumai iki jų. Schemoje nurodomas Statytojo vardas ir pavardė (juridinio asmens pavadinimas ir kodas).
4. Statinio planas ir fasado brėžiniai;
5. Statinio vizualizacija ar esamos situacijos nuotrauka (pratęsiant projektą).
6. Schema rengiama 1:500 masteliu ant Kauno miesto skaitmeninio žemėlapio, kadastro žemėlapio ar www.regia.lt žemėlapio ištraukos. Schemoje nurodoma prekybai pritaikyto automobilio ar priekabos ar laikino prekybos įrenginio išdėstymo vieta, matmenys (ilgis, plotis, aukštis), atstumai iki gretimų pastatų ar statinių, įrenginių, medžių, pateikiami numatomų prekybos įrenginių eskizai, vizualizacijos ar fotonuotraukos.
7. Jei Statinį numatoma statyti kultūros paveldo objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje, Statinio projektui ar schemai turi pritarti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus, jei saugomoje teritorijoje – atitinkamos saugomos teritorijos direkcijos įgalioti atstovai.

Statinių projektai su sprendimu pritarti ar nepritarti  laikino statinio projektui išduodami Kauno miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje 9-me langelyje.

SVARBU!!!
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-02-27 sprendimu Nr.T-52 patvirtintas Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialusis planas. 
Plano rengimo etape 2016 m.  įvertinta esamų laikinų statinių būklė (pridedamas sąrašas


Informacija asmenims, planuojantiems vykdyti veiklą  prekybos (paslaugų tiekimo) objektuose, esančiuose SUFORMUOTUOSE žemės sklypuose yra čia:
http://www.kaunas.lt/urbanistika/laikini-prekybos-statiniai-irenginiai/  


PASTABA.
Prašymai pritarti prekybos (paslaugų teikimo) objekto projektui ir sudaryti kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje miesto vietoje sutartį teikiami Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Asmenų aptarnavimo poskyrio 3-iame langelyje

https://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=277


Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: (8 37) 42 43 92.
Atnaujinimo data 2019.01.10
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Daiva Kalvaitytė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 10.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!