Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas

Paslauga teikiama vaiko atstovams pagal įstatymą, teritorinei policijos įstaigai, mokyklai, kurioje mokosi vaikas, Vaiko teisių apsaugos skyriui, seniūnijai, kurioje nuolatos vaikas gyvena, prokurorui, vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo ir vaiko vidutinės priežiūros priemonę vykdantis asmuo, kai vaikui buvo skirta vidutinė priežiūros priemonė, per 20 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia sprendimui priimti, gavimo.
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo pagrindai.
1. Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos vaikui:
- kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką;
- kuris padarė administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
- kuris padarė administracinį teisės pažeidimą, tačiau jam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, nebuvo paskirta administracinė nuobauda;
- kurio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jam pačiam ar aplinkiniams, o vaiko atstovų pagal įstatymą, vietos bendruomenės pastangų nepakanka teigiamiems jo elgesio pokyčiams pasiekti;
- kuris nuolat nesimoko pagal privalomojo švietimo programas (ar nelanko mokyklos).
2. Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos tik tada, kai mokykla yra taikiusi ir išnaudojusi visas švietimo pagalbos mokinių teikimo galimybes, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1, 2  ir 3 punktuose nurodytus atvejus.
3. Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui:
- kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką;
- kuris per vienų metų laikotarpį 3 ir daugiau kartų padarė administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu jis nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
- kuriam pritaikius minimalios priežiūros priemones nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių.
4. Vaikas į socializacijos centrą taip pat gali būti siunčiamas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytais atvejais, kai skiriama auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialiąją auklėjimo įstaigą.

Atnaujinimo data 2017.11.29
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Paslaugos vadovas Sigita Šimkienė
Paslaugos vykdytojas Sigita Šimkienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemones įpareigojimą lankytis pas specialistą, įpareigojimą lankyti vaikų dienos centrą, atvirą jaunimo centrą ar kitą socialinių paslaugų įstaigą, įpareigojimą tęsti mokymąsi kitoje mokykloje, įpareigojimą mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ar profesinio mokymo programas ir įpareigojimą dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos, prevencijos, edukacinėse ir kitose programose skiria vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktorius pagal Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos siūlymą. Vaikui įpareigojimas būti namuose nustatytu laiku, įpareigojimas nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką ir įpareigojimą dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus, jei vaikas sutinka ir vaiko vidutinės priežiūros priemonė skiriamos tik gavus Kauno miesto apylinkės teismo leidimą.

Vaiko atstovai pagal įstatymą pateikia:
1. Prašymą.
2. Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
3. Išrašą iš vaiko sveikatos dokumentų (forma 027/a).
4. Vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės (forma 046/a) – kai prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę.
Kiti juridiniai asmenys pateikia:
1. Prašymą.
2. Vaiko charakteristiką.
3. Šeimos charakteristiką ir gyvenimo sąlygų aprašymą.
4. Pažymą apie visas mokyklos taikytas ir išnaudotas švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybes.
5. Pažymą apie vaikui taikytas minimalios priežiūros priemones ir efektyvumą.
6. Teritorinės policijos nuovados pažymą apie vaiko padarytas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių veikas ir administracinius teisės pažeidimus.
7. Vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės – kai prašoma vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę.
Prašant skirti vaikui vidutinės priežiūros priemonę papildomai pateikiami:
1. Vaiko asmens dokumento kopija su nuotrauka, kuri ne senesnė kaip 12 mėnesių.
2. Bent vieno iš tėvų asmens dokumento kopiją ir ištuokos liudijimą, jei santuoka nutraukta.
3. Dokumentai įrodantys apie teiktą vaikui ir šeimai pagalbą.
4. Teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių kopijos.
5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties kopiją  dėl vaiko globėjo ir vaiko globos vietos nustatymo.

Suteikiant vaiko minimalios  ir vidutinės priežiūros paslaugą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu.

Kontaktinis asmuo  – Kęstutis Navickas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 37 42 29 66,
el.p.: kestutis.navickas@kaunas.lt

Įvertinkite paslaugos kokybę