Leidimų (jų dublikatų) prekiauti (teikti paslaugas) kioskuose (paviljonuose) išdavimas

Klientų aptarnavimo skyrius išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) kioskuose (paviljonuose).

P A S T A B A: Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki vienerių metų, priklausomai nuo pateiktų dokumentų (prekybos vietos plano, (schemos), verslo liudijimo ir pan.) galiojimo termino.
Leidimo galiojimo laikotarpiu turi galioti visi dokumentai.

Galiojančių leidimų sąrašai

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norint gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kioskų (paviljonų), raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Klientų aptarnavimo skyriui pateikiami šie dokumentai:
1) prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, adresas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, fizinio asmens – vardas, pavardė, telefonas, verslo liudijimo Nr.; pageidaujama prekybos (paslaugų teikimo) vieta; prekių (paslaugų) asortimentas; pageidaujamas prekybos (paslaugų teikimo) laikas bei pridedamų dokumentų sąrašas ( 2 priedas );
2) individualios veiklos vykdymo pažymos arba atitinkamos veiklos verslo liudijimo kopiją. Jeigu fizinis asmuo pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija, jis privalo pateikti dokumento, patvirtinančio teisę į turimą žemę, kopiją, jeigu jis yra tos žemės savininkas, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu;
3) suderinto kiosko vietos plano (schemos) kopiją;
4) sutartinius santykius įteisinantį dokumentą, jeigu asmuo pageidauja prekiauti (teikti paslaugas) ne jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype;
5) sutartinius santykius įteisinantį dokumentą, jeigu kioske veiklą numato vykdyti ne kiosko savininkas;
6) sutartį su komunalinių atliekų tvarkytoju dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo;
7) vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ir jo kopiją, jeigu veikla vykdoma Kauno viešosiose vietose.
Pateiktų dokumentų kopijos patvirtintos asmens parašu (juridiniams – antspaudu ir vadovo parašu).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Klientų aptarnavimo skyrius patikrina, ar pareiškėjui:
1. yra išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;
2. yra išduota seniūnijos apžiūros pažyma.
Jeigu dokumentus, kuriuos privalo pateikti asmuo, norintis gauti leidimą, pagal duomenų teikimo sutartis su kitomis institucijomis gali gauti Klientų aptarnavimo skyrius, šių dokumentų asmuo pateikti neprivalo.

Norint gauti leidimą Klientų aptarnavimo skyriui tais pačiais kalendoriniais metais pateiktų ir galiojančių dokumentų iš naujo pateikti neprivaloma.

PASTABA. Prieš išduodant leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kioskų ir paviljonuose, jų savininkai turi sudaryti su Kauno miesto savivaldybe kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje miesto vietoje sutartį, kurios tipinę formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius ir kurią pasirašo Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3 darbo vietoje

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 56 57.

Paslaugą galite užsakyti per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą
"Elektroniniai valdžios vartai"

Atnaujinimo data 2017.10.13
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Violeta Loreta Prokopienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Gavėjas Kauno miesto savivaldybės administracija
Gavėjo bankas AB DNB bankas
Sąskaitos numeris LT14 4010 0510 0360 4664
Įmokos kodas 534
Paslaugos kaina VIENO MĖNESIO TARIFAS UŽ 1 KV. M:
miesto viešosiose vietose - 2 eurai.

Mokesčio pavadinimas: Vietinė rinkliava už prekybą gatvėje.

Rinkliava už leidimo prekiauti kioskuose (paviljonuose) išdavimą apskaičiuojama taip:
R = (T : 30) x P x L, kur
R – apskaičiuota rinkliava (eurais);
T – rinkliavos tarifas už mėnesį (eurais);
30 - mėnesio dienų skaičius;
P – kiosko (paviljono) plotas (kv. m);
L – terminas, kuriam išduodamas leidimas (dienų skaičius).

Rinkliavos dydis mažinamas 20 procentų, jeigu rinkliava mokama už ne trumpesnį kaip 365 dienų nepertraukiamą laikotarpį.
Apskaičiuota rinkliava už leidimo išdavimą yra apvalinama ir mokama eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, vietinė rinkliava mokama eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.
Apmokėkite paslaugas internetu