Leidimų (jų dublikatų) prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėse išdavimas

Klientų aptarnavimo skyrius išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėse.

P A S T A B A: Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki einamų metų pabaigos, priklausomai nuo pateiktų dokumentų (prekybos vietos plano, (schemos), verslo liudijimo ir pan.) galiojimo termino.
Leidimo galiojimo laikotarpiu turi galioti visi dokumentai.

Galiojančių leidimų sąrašai

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo


Norint gauti leidimą prekiauti lauko kavinėse, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Klientų aptarnavimo skyriui pateikiami šie dokumentai:
1) prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens - pavadinimas, adresas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas; pageidaujama lauko kavinės įrengimo vieta ir plotas; prekių asortimentas; pageidaujamas prekybos laikas bei pridedamų dokumentų sąrašas (priedas Nr.3);
2) individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją;
3) lauko kavinės vietos plano (schemos) kopiją;
4) sutartinius santykius įteisinantį dokumentą, jeigu lauko kavinė įrengiama ne įmonei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype;
5) vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ir jo kopiją, jeigu veikla vykdoma Kauno viešosiose vietose.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Klientų aptarnavimo skyrius patikrina, ar pareiškėjui:
1. yra išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;
2. yra išduota seniūnijos apžiūros pažyma.
Jeigu dokumentus, kuriuos privalo pateikti asmuo, norintis gauti leidimą, pagal duomenų teikimo sutartis su kitomis institucijomis gali gauti Klientų aptarnavimo skyrius, šių dokumentų asmuo pateikti neprivalo.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

Pateiktų dokumentų kopijos patvirtintos asmens parašu (juridiniams – antspaudu ir vadovo parašu).
Klientų aptarnavimo skyrius patikrina, ar pareiškėjui, pateikusiam prašymą išduoti leidimą, yra išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi) ir yra išduota seniūnijos apžiūros pažyma.

Norint gauti leidimą Klientų aptarnavimo skyriui tais pačiais kalendoriniais metais pateiktų ir galiojančių dokumentų iš naujo pateikti neprivaloma.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3 darbo vietoje

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 56 57.

Paslaugą galite užsakyti per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą "Elektroniniai valdžios vartai"

 

Atnaujinimo data 2017.10.13
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Violeta Loreta Prokopienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Gavėjas Kauno miesto savivaldybės administracija
Gavėjo bankas AB DNB bankas
Sąskaitos numeris LT14 4010 0510 0360 4664
Įmokos kodas 534
Paslaugos kaina VIENO MĖNESIO TARIFAS UŽ 1 KV. M:
miesto viešosiose vietose - 1,2 euro.

Mokesčio pavadinimas: Vietinė rinkliava už prekybą gatvėje.

Rinkliava už leidimo prekiauti lauko kavinėje išdavimą apskaičiuojama taip:
R = (T : 30) x P x L, kur
R – apskaičiuota rinkliava (eurais);
T – rinkliavos tarifas (eurais);
30 - mėnesio dienų skaičius;
P – lauko kavinės plotas (kv. m);
L – terminas, kuriam išduodamas leidimas (dienų skaičius).
Apskaičiuota rinkliava už leidimo išdavimą yra apvalinama ir mokama eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, vietinė rinkliava mokama eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Asmenų aptarnavimo skyriaus Interesantų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.
Apmokėkite paslaugas internetu