Leidimų (jų dublikatų) prekiauti (teikti paslaugas) nuo (iš) laikinųjų įrenginių išdavimas

Klientų aptarnavimo skyrius išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) nuo (iš) laikinųjų įrenginių.

P A S T A B A: Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki einamų metų pabaigos, priklausomai nuo pateiktų dokumentų (prekybos vietos plano, (schemos), verslo liudijimo ir pan.) galiojimo termino.
Leidimo galiojimo laikotarpiu turi galioti visi dokumentai.

Galiojančių leidimų sąrašai

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norint gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) nuo(iš) laikinųjų prekybos įrenginių, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Klientų aptarnavimo skyriui pateikiami šie dokumentai:
1) prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, adresas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, fizinio asmens – vardas, pavardė, telefonas, verslo liudijimo Nr.; pageidaujama prekybos (paslaugų teikimo) vieta; prekių (paslaugų) asortimentas; pageidaujamas prekybos (paslaugų teikimo) laikas bei pridedamų dokumentų sąrašas (priedas Nr.1);
2) individualios veiklos vykdymo pažymos arba atitinkamos veiklos verslo liudijimo kopiją. Jeigu fizinis asmuo pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija, jis privalo pateikti dokumento, patvirtinančio teisę į turimą žemę, kopiją, jeigu jis yra tos žemės savininkas, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu;
3) suderintų prekybos (paslaugų teikimo) vietos plano (schemos) ir įrangos projekto (sukomplektuotos įrangos nuotraukos) kopijas, išskyrus prekybą iš automobilių ar automobilių priekabų aikštelėse, kurių sąrašas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės valdybos sprendimu, kai prekiaujama malkomis, eglutėmis ir jų šakomis prieš šv. Kalėdas ir Naujuosius metus, taip pat vaisiais ir daržovėmis rudens sezono metu savo sklypuose išauginta žemės ūkio produkcija. Prekybos (paslaugų teikimo) vietos plano (schemos) nereikia, jei išduodamas leidimas galioja ne ilgiau kaip 1 dieną (ne daugiau kaip 3 dienas per mėnesį);
4) sutartinius santykius įteisinantį dokumentą, jeigu asmuo pageidauja prekiauti (teikti paslaugas) ne jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype;
5) įsigijimo dokumentų kopijas, jeigu prekiaujama malkomis, eglutėmis ar jų šakomis;
6) vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ir jo kopiją, jeigu veikla vykdoma Kauno viešosiose vietose.
Pateiktų dokumentų kopijos patvirtintos asmens parašu (juridiniams – antspaudu ir vadovo parašu).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Klientų aptarnavimo skyrius patikrina, ar prašymą pateikusiam asmeniui yra išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.

Jeigu dokumentus, kuriuos privalo pateikti asmuo, norintis gauti leidimą, pagal duomenų teikimo sutartis su kitomis institucijomis gali gauti Klientų aptarnavimo skyrius, šių dokumentų asmuo pateikti neprivalo.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriuas Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

Pateiktų dokumentų kopijos patvirtintos asmens parašu (juridiniams – antspaudu ir vadovo parašu).
Klientų aptarnavimo skyrius patikrina, ar pareiškėjui, pateikusiam prašymą išduoti leidimą, yra išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi) ir yra išduota seniūnijos apžiūros pažyma.

Norint gauti leidimą Klientų aptarnavimo skyriui tais pačiais kalendoriniais metais pateiktų ir galiojančių dokumentų iš naujo pateikti neprivaloma.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3 darbo vietoje

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 56 57.

Paslaugą galite užsakyti per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą "Elektroniniai valdžios vartai"

Atnaujinimo data 2017.10.13
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Violeta Loreta Prokopienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 1 Vid.: 10.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!

Gavėjas Kauno miesto savivaldybės administracija
Gavėjo bankas AB DNB bankas
Sąskaitos numeris LT14 4010 0510 0360 4664
Įmokos kodas 534
Paslaugos kaina Prekybai nuo (iš) laikinųjų įrenginių (už 3 kv. m) taikomas vienos dienos 1,5 euro tarifas (už papildomą 1 kv. m – 1 euras);
Rinkliava už leidimo išdavimą DIENOS tarifu apskaičiuojama taip:
R = T x L, kur:
R - apskaičiuota rinkliava (eurais);
T - rinkliavos tarifas (eurais);
L - terminas, kuriam išduodamas leidimas (dienų skaičius).

Apskaičiuota rinkliava už leidimo išdavimą yra apvalinama ir mokama eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, vietinė rinkliava mokama eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

Už leidimo prekiauti prie kapinių spalio 3 d.–lapkričio 3 d. išdavimą nustatoma vienkartinė 90 eurų rinkliava. Jeigu iki spalio 25 d. nepateikti prašymai prekiauti laisvose prekybos vietose prie kapinių, už leidimo prekiauti spalio 26 d. – lapkričio 3 d. išdavimą nustatoma vienkartinė 27 eurų rinkliava.


Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.
Apmokėkite paslaugas internetu