Senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia, vaikų su negalia ir vaikų, likusių be tėvų globos, ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos organizavimas

Rengiant Kauno miesto socialinių paslaugų planą yra įvertintas socialinių paslaugų poreikis, yra išskirtos klientų grupės, paslaugų rūšys, išsiaiškinti paslaugų teikėjai, nustatyta, kokias paslaugas gali finansuoti savivaldybė, kokias socialines paslaugas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, ir kokias paslaugas numatoma pirkti iš tiekėjų, išnaudojant kuo racionaliau finansinius resursus. Vadovaujantis Kauno miesto socialinių paslaugų planu vykdoma paslaugų plėtra ir socialinių paslaugų teikimas, užtikrinant labiausiai pažeidžiamų asmenų gebėjimą pasirūpinti savimi, ir integruotis į visuomenę.
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinius darbuotojus seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ir pateikia:
  1. prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“);
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
  3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
  4. informaciją apie asmens (šeimos) pajamas ir asmens turtą (tuo atveju, kai šios informacijos nėra Savivaldybės duomenų bazėje);
  5. išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a) su gydytojo išvada iš sveikatos priežiūros įstaigos, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis ir ūmia psichoze;
  6. neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopijas;
  7. laisvos formos artimųjų paaiškinimą, pagal įstatymus turinčius prižiūrėti savo artimuosius,  dėl kokių  objektyvių priežasčių (yra neįgalūs, dėl sveikatos būklės, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, yra asocialūs asmenys ir kt.) negali prižiūrėti savo artimųjų (paaiškinimas pateikiamas tik tuo atveju, jei senyvo amžiaus asmeniui arba suaugusiam asmeniui su negalia būtų teikiama ilgalaikė socialinė globa institucijoje).
PASTABA. Socialinis darbuotojas gali paprašyti papildomų dokumentų, reikalingų asmens socialinei situacijai įvertinti ar socialinės globos poreikiui pagrįsti.


Kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių adresu, Nemuno g. 29, penktas aukštas 50 kab.
Vyr. specialistės Rasa Gelgotienė ir Vilma Sungailienė
Telefonas pasiteirauti  (8-37) 20 70 68 arba elektroniniu paštu
rasa.gelgotiene@kaunas.lt,  vilma.sungailiene@kaunas.lt

DARBO LAIKAS
Pirmadienis - ketvirtadienis: 8.00 - 17.00 val.;
Penktadienis: 8.00 - 15.45 val.;
(prieššventinėmis dienomis - viena valanda trumpiau.)

  Įstaigos, teikiančios ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Kauno miesto gyventojams, laisvų vietų skaičius įstaigose ir paslaugų gavėjų laukiančių eilėje skaičius (duomenys tikslinami kiekvieną savaitės darbo pirmadienį)
Įstaigos pavadinimas Laisvų vietų skaičius Laukiančių eilėje asmenų skaičius
Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno kartų namai 2 vietos vyrams  0
 
Biudžetinė įstaiga Prienų globos namai 0 0
Biudžetinė įstaiga Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai 0 0
VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai 0 16
Viešoji įstaiga „Gerumo namai“ 0 0
VšĮ „Senelių rojus“ 0 0
VšĮ „Akacijų užuovėja“ 0 0
VšĮ „Šilavoto globos namai“ 0 0
VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ 0 0
VšĮ „Pimonovų fondo globos namai“ 0 0
Viešoji įstaiga „Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos namai“ nepateikė 0
VšĮ Muniškių socialinės globos namai 1 vieta vyrui, 1 vieta moteriai 0
Viešoji įstaiga Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras 0 1
VšĮ „ Senjorų Vila“ nepateikė 0
VšĮ „ MedGloba“ 0 0
VšĮ Globos ir priežiūros centras 0 1
Viešoji įstaiga „OFM MAŽESNIEJI BROLIAI“ 0 0
Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ nepateikė 0
Viešoji įstaiga „EDJUVA“ 0 0
VšĮ „Namučiai Jums“ nepateikė 0
Viešoji įstaiga Rumšiškių senelių globos namai „Auksinis amžius“ nepateikė 0
VŠĮ "Rojaus vartai" 0 0
PASTABA. INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS SUAUGUSIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE PATEIKTA http://www.ndt.lt/laisvos-vietos-socialines-globos-istaigose/

Atnaujinimo data 2018.11.02
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Baltaduonytė
Paslaugos vykdytojas Vilma Sungailienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 2 Vid.: 4.00

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!

Reglamentuojantys teisės aktai 1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2006 m. birželio 14 d. Nr. 583
2. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO 2006 m. spalio 10 d. Nr. 978
3. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGO PATVIRTINIMO 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93
4. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO KAUNO MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2017 m. gegužės 23 d. Nr. T-309
5. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
6. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO 2005 m. birželio 27 d. Nr. A1-183
7. IETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94
8. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. T-821