Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas

Licencijų ir paslaugų skyrius išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu.

P A S T A B A: Leidimo galiojimas priklauso nuo prašyme nurodyto termino, bet ne ilgiau kaip iki einamų metų pabaigos. Leidimų galiojimo laikotarpiu turi galioti visi dokumentai.

Galiojančių leidimų sąrašai

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norint gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Klientų aptarnavimo skyriui pateikiami dokumentai:
1) prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, adresas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, fizinio asmens – vardas, pavardė, telefonas, verslo liudijimo Nr.; pageidaujama prekybos (paslaugų teikimo); prekių (paslaugų) asortimentas; pageidaujamas prekybos (paslaugų teikimo) laikas bei pridedamų dokumentų sąrašas ( 4 priedas );
2) individualios veiklos vykdymo pažymos arba atitinkamos veiklos verslo liudijimo kopiją. Jeigu fizinis asmuo pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija, jis privalo pateikti dokumento, patvirtinančio teisę į turimą žemę, kopiją, jeigu jis yra tos žemės savininkas, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu;
3) renginio organizatoriaus sutikimą;
4) leidimo-higienos paso ir (ar) maisto tvarkymo pažymėjimo kopijas, jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jis yra privalomas;
5) vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ir jo kopiją, jeigu veikla vykdoma Kauno viešosiose vietose.
Pateiktų dokumentų kopijos patvirtintos asmens parašu (juridiniams – antspaudu ir vadovo parašu).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Klientų aptarnavimo skyrius patikrina, ar prašymą pateikusiam asmeniui yra išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.

Jeigu dokumentus, kuriuos privalo pateikti asmuo, norintis gauti leidimą, pagal duomenų teikimo sutartis su kitomis institucijomis gali gauti Klientų aptarnavimo skyrius, šių dokumentų asmuo pateikti neprivalo.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3 darbo vietoje

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 56 57.

Paslaugą galite užsakyti per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą "Elektroniniai valdžios vartai"

 

Atnaujinimo data 2017.10.13
Paslaugos suteikimo trukmė 2 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Violeta Loreta Prokopienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Gavėjas Kauno miesto savivaldybės administracija
Gavėjo bankas AB DNB bankas
Sąskaitos numeris LT14 4010 0510 0360 4664
Įmokos kodas 534
Paslaugos kaina Kai prekiaujama (teikiamos paslaugos) renginių metu, taikomi vienos DIENOS tarifai :
1. kai prekiaujama maisto produktais, teikiamos viešojo maitinimo paslaugos ir laisvalaikio, pramogų paslaugos – 9 eurai;
2. kai prekiaujama ne maisto prekėmis, teikiamos paslaugos (išskyrus laisvalaikio, pramogų paslaugas) – 4,5 euro;
3. kai ūkininkų turgeliuose prekiaujama tik Lietuvos ūkininkų išauginta (pagaminta) produkcija – 4,5 euro.

Rinkliava už leidimo išdavimą DIENOS tarifu apskaičiuojama taip:
R = T x L, kur:
R - apskaičiuota rinkliava (Eur);
T - rinkliavos tarifas (Eur);
L - terminas, kuriam išduodamas leidimas (dienų skaičius).
Apskaičiuota rinkliava už leidimo išdavimą yra apvalinama ir mokama eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, vietinė rinkliava mokama eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu
Mokesčio pavadinimas: Vietinė rinkliava už prekybą gatvėje.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.
Apmokėkite paslaugas internetu