Visuomeninės paskirties objektų pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti projektų paraiškų priėmimas

Paskirtis – iš dalies finansuoti juridinių asmenų valdomų visuomeninės paskirties objektų tvarkymą ir pritaikymą gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti.

Pagal Programą juridiniais asmenimis laikomi viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, išskyrus valstybę ir savivaldybes (toliau – Asmenys).

Pagal Programą visuomeninės paskirties objektams priskiriamas išimtinai bendrosios kultūros propagavimo ir puoselėjimo reikmėms naudojamas nekilnojamasis turtas (pastatai, patalpos), kuris nuosavybės ar patikėjimo teise arba kitais pagrindais (panauda, nuoma ir kt.) valdomas Asmenų (toliau – Objektai). 
Programos tikslai:
1. Asmenims priklausančių Objektų išsaugojimas ir sutvarkymas, suteikiant Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) dalinį finansavimą, atsižvelgiant į tais metais Savivaldybės biudžete patvirtintą asignavimų sumą Programai finansuoti, pastatų remonto, aplinkos ir (arba) vidaus patalpų tvarkymo darbams atlikti;
2. kultūros paveldo Objektų, kultūrinio turizmo požiūriu patrauklių architektūrinę  ar kraštovaizdinę vertę turinčių Objektų atnaujinimas;
3. naujų daugiafunkcių erdvių atvėrimas ir kultūros, kūrybinių industrijų veiklų ir sociakultūrinių paslaugų teikimo Asmenimis priklausančiuose Objektuose plėtojimas;
4. patalpų pritaikymas kultūros mainų (rezidencijų) programoms įgyvendinti.

Asmenys, pageidaujantys gauti dalinį finansavimą Objektams pritaikyti gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti, užpildo paraiškos formą ir prideda visus paraiškoje nurodytus dokumentus. Asmenys gali pateikti ir kitus reikiamus dokumentus, nenurodytus paraiškoje, jei jie pagrindžia dalinio finansavimo reikalingumą.

Asmenys paraiškas pateikia Savivaldybės administracijos Kultūros skyriui vienu iš kvietime nurodytų pateikimo būdu pagal kvietime nurodytus terminus.

1. Paraišką galima pateikti šiais būdais:

1.1. Kultūros skyriui paštu (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) arba Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui tiesiogiai (6 darbo vieta, Laisvės al. 94, Kaunas) – 1 (vieną) popierinį tinkamai lietuvių kalba kompiuteriu užpildytos, pasirašytos, patvirtintos antspaudu paraiškos su pridedamais dokumentais egzempliorių ir kompiuterinę laikmeną su užpildyta paraiška (.doc ar .docx ir .pdf formatais). Paraiška teikiama užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, nurodytas kvietimo numeris, programos, pagal kurią siekiama gauti finansavimą, pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai


1.2. elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://ep.kaunas.lt; spauskite žemiau esantį paslaugos užsakymo mygtuką
) – užpildytą paraišką (.doc ar .docx ir .pdf formatais) su pridedamais dokumentais (vieno failo dydis neturi viršyti 2 MB).

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 20 00 26.

 

Atnaujinimo data 2018.03.21
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys PLĖTROS PROGRAMŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Tadas Metelionis
Paslaugos vykdytojas Evelina Revuckaitė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !