Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, dalies kompensacija iki 175 EUR

Užsakyti paslaugą internetu

Kompensacija skiriama ir išmokama vienam iš vaiko, lankančio Kauno miesto savivaldybėje veikiančią nevalstybinę švietimo įstaigą (pagal Juridinių asmenų registre, steigimo dokumentuose ar sandoryje nurodytą buveinę arba filialą arba faktiškai vykdomos ikimokyklinio ugdymo veiklos vietą), turinčią teisę vykdyti ikimokyklinio ugdymo programas, ir kuris nepateko į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, tėvų (globėjų), kurio gyvenamoji vieta ir paties vaiko gyvenamoji vieta ne mažiau kaip 6 mėnesius iki prašymo skirti kompensaciją pateikimo dienos yra deklaruota Kauno mieste.
Nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vienam iš vaiko tėvų (globėjų) skiriama kompensacija iki 175 Eur, kai bendrai gyvenančių asmenų vidutinės 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija, pajamos neviršija 20 BSI (760 Eur).
Kompensacija gali būti skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo – paraiškos pateikimo mėnesio pirmos dienos, jeigu tėvai (globėjai) laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, turėjo teisę ją gauti ir kas mėnesį išmokama tuo atveju, jei mėnesinis mokestis už vaiko ugdymą yra fiksuoto dydžio. Tais atvejais, kai mėnesinį mokestį už vaiko ugdymą nevalstybinė švietimo įstaiga apskaičiuoja pagal vaiko lankytų dienų skaičių, kompensacija skiriama ir išmokama atsižvelgiant į nevalstybinės švietimo įstaigos išrašytame mokėjimo dokumente (kvite) nurodytą mėnesinio mokesčio dydį už vaiko ugdymą. Kompensacija gali būti skiriama ir už praėjusį laikotarpį, tačiau ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius iki prašymo pateikimo mėnesio, jeigu laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, tėvai (globėjai) turėjo teisę ją gauti.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas-paraiška.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus kai kreipiamasi elektroniniu būdu.
3. Sutartis su nevalstybine švietimo įstaiga.
4. Nevalstybinės švietimo įstaigos išduotas mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų) ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje mokėjimo dokumentas (kvitas) arba kitas dokumentas, patvirtinantis mokėtiną sumą.
5. Kompetentingų institucijų ir įstaigų išduotos pažymos ir kiti dokumentai apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio prašoma skirti kompensaciją. Pajamos nurodytos Piniginės socialinės paramos įstatymo 17 straipsnyje.
6. Atstovo teises patvirtinantys dokumentai, jeigu prašymą-paraišką teikia vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo (vaiko globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju patvirtinantis dokumentas ir (ar) įgaliojimas).

Jeigu dėl kompensacijos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą, pateikiamos šių dokumentų originalų skenuotos kopijos.
Prašymą-paraišką gali pateikti vienas iš vaiko tėvų (globėjų) ar jų įgaliotas asmuo, atvykęs asmeniškai į Socialinės paramos skyrių ar elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą.
Prašymą-paraišką rasite "Formos, priedai, teisės aktai".
Nuoroda: https://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=310

Dėl kompensacijų kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 31 kab., tel. 42 52 83).

INTERESANTAI PRIIMAMI:
Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
Atnaujinimo data 2019.06.07
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Ana Sudžiuvienė
Paslaugos vykdytojas Austėja Jurkšaitytė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !