Leidimų verstis mažmenine (didmenine) prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

Užsakyti paslaugą internetu

Klientų aptarnavimo skyrius išduoda neterminuotus leidimus verstis prekyba nefasuotais naftos produktais.
Leidimai verstis mažmenine nefasuotais naftos produktais išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams (toliau – juridinis asmuo), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.
Leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodami valstybės narės piliečiui ar kitam fiziniam asmeniui, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba valstybėje narėje įsteigtam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų padaliniui.
Leidimai išduodami asmenims kurie atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus ir pateikia Energetikos įstatymo 24 straipsnio 8 dalyje nustatyto dydžio prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus.

Leidimai išduodami, keičiami (leidime įrašyti duomenys papildomi ir (ar) patikslinami), leidimų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas naudojantis valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama valstybės informacine sistema, skirta duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas (leidimus) tvarkyti vienoje vietoje. Leidimo popierinis dokumentas nerengiamas. Duomenis apie leidimus galma rasti https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Nefasuoti naftos produktai - neišpilstyti naftos produktai. Taisyklėse prie nefasuotų priskiriami naftos produktai, gamintojų išpilstyti į didesnę kaip 10 litrų tarą (orlaivių, automobilių ir (ar) motociklų sportui skirti degalai, gamintojų išpilstyti į didesnę kaip 50 litrų tarą).
Leidimai verstis prekyba nefasuotais naftos produktais yra šių rūšių:
1. leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;
2. leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams;
3. leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams;
4. leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.
NEFASUOTI NAFTOS PRODUKTAI, KURIŲ PREKYBA REGULIUOJAMA DIDMENINĖS IR (AR) MAŽMENINĖS PREKYBOS LEIDIMAIS  
Eil. Nr. Nefasuotų naftos produktų pavadinimas Kombinuotosios nomenklatūros kodai1
1. Variklių benzinas:  
1.1. aviacinis benzinas 2710 12 31
1.2. variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius mažesnis kaip 95 2710 12 41
1.3. variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98 2710 12 45
1.4. variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98 2710 12 49
2. Reaktyviniai degalai 2710 12 70, 2710 19 21
3. Gazoliai – dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai 2710 19 43,2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19
4. Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms2 2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97, 2711 19 00
5. Biodyzelinas 3826 00 10
 
 
Pastabos:
1. 1 Kodai pateikiami pagal 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 metais, versiją (OL 2011 L 282, p. 1–912). Jeigu kodai, pateikti priede, neatitinka kodų, pateiktų Kombinuotojoje nomenklatūroje, pirmenybė teikiama kodui, nurodytam galiojančioje Kombinuotojoje nomenklatūroje.
2. Leidimu verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais reguliuojama tik mažmeninė prekyba degalinėse suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą, pateikia Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui nustatytos formos prašymą.
Prašyme nurodoma:
1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
2. veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiais nefasuotais naftos produktais numatoma prekiauti (įrašomi nefasuotų naftos produktų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);
3. jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi, – tiksli gimimo data;
4. juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
5. jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
6. kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtą sprendimą.
Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą mažmeninei prekybai nefasuotais naftos produktais su prašymu pateikia šiuos dokumentus:
1. skystojo kuro degalinės ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją;
2. degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijas;
3. sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą;
4. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);
5. nustatytos formos deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą LR Energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 patvirtintose Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių (toliau - Taisyklių) 24 punkto reikalavimui.
Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą didmeninei prekybai nefasuotais naftos produktais su prašymu pateikia šiuos dokumentus:
1. informaciją apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktą Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą;
2. deklaraciją apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas, kurioje nurodomi jų adresai, talpyklų (rezervuarų) skaičius, Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai, talpa (kub. metrais), terminalų (sandėlių) priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;
3. terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai (sandėliai), talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;
3. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);
4. nustatytos formos deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą Taisyklių 24 punkto reikalavimui.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Klientų aptarnavimo skyrius:
1. Patikrina registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro valdomuose Juridinių asmenų ir (ar) Gyventojų registruose (fizinio asmens teisę gyventi Lietuvos Respublikoje). Taip pat patikrinama, ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra arba fizinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra.
2. Užklausia:
2.1. Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pareiškėjo atitikties Taisyklių 24 punkto reikalavimams (jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl pareiškėjo prašyme ir (ar) deklaracijoje nurodytų duomenų);
2.2. Valstybinę mokesčių inspekciją dėl duomenų apie pareiškėjo arba leidimo turėtojo atitikimą Energetikos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 3 punktui;
2.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl duomenų apie pareiškėjo arba leidimo turėtojo atitikimą Energetikos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 3 punktui;
2.4. Lietuvos Respublikos muitinę dėl duomenų apie pareiškėjo arba leidimo turėtojo atitikimą Energetikos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 3 punktui;
2.5. Valstybinę mokesčių inspekciją dėl duomenų apie pareiškėjo atitikimą Energetikos įstatymo 24 straipsnio 8 arba 9 dalies nustatytam reikalavimui t.y. dėl pareiškėjo turimo Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento (didmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais atveju);
2.6. Valstybinė mokesčių inspekciją dėl duomenų apie kuro talpyklų, naftos produktų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių ar kitų matavimo priemonių registravimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (didmeninės prekybos nefasuotais naftos produktais atveju).
3. Patikrina nustatytos valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą sumokėjimo faktą.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3 darbo vietoje

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 59 70.

Atnaujinimo data 2019.05.15
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Linas Masteikis

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas Swedbank bankas
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52519
Paslaugos kaina Už leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą imama 490 eurų valstybės rinkliava.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
Luminor Bank AS LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025
Apmokėkite paslaugas internetu