Leidimų verstis mažmenine (didmenine) prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas

Užsakyti paslaugą internetu

Leidimo turėtojas, norintis leidime įrašytus duomenis papildyti, pateikia leidimą išdavusiai institucijai prašymą. Leidimas pakeičiamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidime įrašytiems duomenims papildyti, gavimo.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas, norintis leidime įrašytus duomenis papildyti, pateikia Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui nustatytos formos prašymą. Prašyme nurodoma:
1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
2. turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data;
3. jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi, – tiksli gimimo data;
4. juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
5. jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
6. kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtą sprendimą.
7. prašomi įrašyti nauji nefasuotų naftos produktų pavadinimai ir kodai;
8. prašomi įrašyti papildomi nefasuotų naftos produktų terminalų (sandėlių) adresai (didmeninė prekyba). Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus:
8.1. deklaraciją apie PRAŠOMAS ĮRAŠYTI nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas, kurioje nurodomi jų adresai, talpyklų (rezervuarų) skaičius, Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai, talpa (kub. metrais), terminalų (sandėlių) priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu);
8.2. PRAŠOMŲ ĮRAŠYTI terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai (sandėliai), talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar išrašus.
9. nustatytos formos deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą LR Energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 patvirtintose Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių (toliau - Taisyklių) 24 punkto reikalavimui.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Klientų aptarnavimo skyrius:
1. Užklausia:
1.1. LR Energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 patvirtintose Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 17.1-17.3 punktuose nurodytos veiklos (didmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais) leidimo papildymo atveju (įrašant naujai prekybos vietas, sandėlius, terminalus) - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Vidaus reikalų ministerijos dėl duomenų apie kuro talpyklų, naftos produktų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių ar kitų matavimo priemonių įregistravimą;
1.2. Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos duomenų apie fizinio ar juridinio siekiančio gauti leidimą, dalyvio turinčio ne mažiau kaip 10 % akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, per pastaruosius 5 metus priimtus ir įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius už nusikalstamas veikas nurodytas Taisyklių 24 punkte.
2. Patikrina nustatytos valstybės rinkliavos už leidimo papildymą sumokėjimo faktą.
 
Licencijas išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas gautas.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3 darbo vietoje

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 58 02.
Atnaujinimo data 2017.09.27
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Sonata Šėlienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Nei vienas lankytojas dar nepareiškė savo nuomonės! Būkite pirmas !

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas "Swedbank", AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52519
Paslaugos kaina Už leidimų papildymą imama 112 eurų valstybės rinkliava.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025
Apmokėkite paslaugas internetu