Parengtų teritorijų planavimo dokumentų ar jų koregavimo derinimas

Užsakyti paslaugą internetu

Teritorijų planavimo dokumento ar jo koregavimo rengimo organizatorius (iniciatorius)  ir/arba projekto vadovas parengtus teritorijų planavimo dokumentus pateikia derinti Teritorijų planavimo komisijai.

Informuojame, kad nuo 2015 m. spalio 5 d. pradėtos teritorijų planavimo procedūros vykdomos per TPDRIS.  http://www.tpdris.lt

 Teritorijų planavimo komisija  (toliau – Komisija) tikrina savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir nustato, ar jie atitinka Kauno miesto bendrąjį planą ir planavimo sąlygų sąvaduose nustatytas sąlygas.
TPDRIS pradėti rengti dokumentai derinimui teikiami per TPDRIS.
Popieriniu būdu parengti teritorijų planavimo ar jų koregavimo dokumentai priimami Interesantų aptarnavimo 9 darbo vietoje

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Derinimui būtina pateikti parengtą detalųjį planą (brėžinių 3 egz.) ir rengimo dokumentus:
1. nustatytos formos prašymą;
2. aiškinamąjį raštą su teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų aprašymu;
3. teritorijų planavimo dokumento rengimo procedūrų dokumentus;
4. teritorijų planavimo sprendinių originalių grafinių brėžinių 3 egz. su planavimo sprendiniais ir nurodytais teritorijos tvarkymo režimo reikalavimais;
5. planuojamos (-ų) teritorijos (-ų) žemės sklypo (-ų) ribų (-ų) plano (-ų) brėžinį (-ius), kuriame pažymėti sklypo (-ų) plotas (-i), koordinatės;
6. infrastruktūros objektų ir komunikacijų koridorių brėžinį, kuriame pažymėti esami ir naujai planuojami inžineriniai tinklai, nurodant tinklų rūšis ir jų apsaugos zonas;
7. planuojamų gatvių raudonųjų linijų bei transporto ir pėsčiųjų judėjimo schemą;
8. statinių vizualizaciją, kai sklype (-uose) numatomi statyti nauji statiniai.
 
Teritorijų planavimo komisijos posėdžiai vyksta Teritorijų planavimo komisijos nuostatuose nustatyta tvarka.
 
Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: 8 (37)  42 43 07.

Atnaujinimo data 2019.04.11
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Nerijus Valatkevičius
Paslaugos vykdytojas Raminta Gargasienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 5 Vid.: 2.40

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!