Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) suteikia teisę Kauno miesto savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės. Už leidimo išdavimą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka imama vietinė rinkliava.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Reklaminės veiklos subjektas (ar jo įgaliotas asmuo) norėdamas gauti Leidimą Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai turi pateikti:

NAUJAI IŠORINEI REKLAMAI ĮRENGTI
 1. nustatytos formos PARAIŠKĄ;
 2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Kai išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;
 3. išorinės reklamos įrengimo projektą (PROJEKTO PAVYZDYS);
 4. jei išorinę reklamą numatoma įrengti ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą;
 5. jei išorinę reklamą numatoma įrengti kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose, – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio raštišką suderinimą;
 6. jei išorinę reklamą numatoma įrengti saugomose teritorijose, – saugomų teritorijų direkcijos arba regiono aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, raštišką suderinimą;
 7. jei reklaminį įrenginį numatoma įrengti arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių, – policijos pareigūnų raštišką suderinimą.
Pastaba. Kai projektas bus suderintas informacija apie reikalingą sumokėti vietinę rinkliavą bus pateikta Jūsų prašyme nurodytu elektroniniu paštu (žr. Apmokėjimo už paslaugą informacija).
 
LEIDIMO PRATĘSIMUI (prašymą pateikti ne vėliau nei prieš 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo pabaigos)
 1. nustatytos formos PARAIŠKĄ;
 2. jeigu projekto galiojimas nepasibaigęs: dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengta išorinė reklama savininko (bendraturčių) ar teisėto naudotojo (naudotojų) raštišką sutikimą, jeigu jie pasikeitė;
 3. jeigu projekto galiojimas pasibaigęs: suderintą projektą ir objekto, ant kurio įrengta reklama, esamos padėties spalvotą nuotrauką, perkeltą ant A4 formato popieriaus lapo (po nuotrauka turi būti parašytas leidimo turėtojas, išorinės reklamos adresas ir palikta vieta antspaudui). PAVYZDYS.
  Pastaba. Jeigu projekto galiojimas nepasibaigęs, būti sumokėjus vietinę rinkliavą. (žr. Apmokėjimo už paslaugą informacija).
II. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
1. Dokumentų patikrinimas, išorinės reklamos projekto derinimas (Dokumentų skyrius ir Miesto planavimo ir architektūros skyriai, 10 d. d.).

Apie nesuderintą išorinės reklamos projektą pareiškėjai informuojami raštu (paštu).

2. Vietinės rinkliavos sumokėjimo patikrinimas, leidimo parengimas (Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyris, 10 d. d.).


Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai
Prašymai priimami Interesantų priimamojo 8 darbo vietoje

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais:
- dėl išorinės reklamos projektų derinimo ir spalvinio bei grafinio vaizdo pakeitimo – (8 37) 42 43 92
- dėl taisyklingo kalbos vartojimo –  (8 37) 20 79 85
- vietinės rinkliavos klausimais, dėl leidimų išdavimo - (8 37) 20 03 84, (8 37)  42 58 02 (reklamos agentūroms).

Paslaugą galite užsakyti per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą "Elektroniniai valdžios vartai"
Elektroninės paslaugos pareiškėjas gali būti tiesioginis paslaugos gavėjas arba paslaugos gavėją atstovauti įgaliotas asmuo. Įgaliojimas asmeniui suteikiamas per elektroninių paslaugų portalą https://www.epaslaugos.lt/portal/ skiltyje „Mano kortelė“ pasirinkus nuorodą „Sukurti naują įgaliojimą“.Atnaujinimo data 2018.11.06
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Savivaldybės administracija
Paslaugos vadovas Rasa Irena Palevičienė
Paslaugos vykdytojas Danutė Vyšniauskienė

Prašome įvertinti paslaugos kokybę

Balsų sk.: 12 Vid.: 6.50

Jūs dar nepareiškėte savo nuomonės!

Gavėjas Kauno miesto savivaldybės administracija
Gavėjo bankas Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris LT14 4010 0510 0360 4664
Įmokos kodas 535
Paslaugos kaina VIETINĖ RINKLIAVA UŽ REKLAMĄ (nuo 2016-05-01):

Įrengti išorinę reklamą ant ne Savivaldybės objektų (privačiose valdose) – 10 eurų metams už 1 kv. m reklamos ploto.
Įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybės objektų:
A, B, C zonose – 116 eurų metams už 1 kv. m reklamos ploto;
D, E, G zonose – 60 eurų metams už 1 kv. m reklamos ploto;
F, H zonose – 30 eurų metams už 1 kv. m reklamos ploto;
Reklamos zonų ribos nurodytos Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano brėžinyje „IRV reguliavimo ir vystymo miesto atskirose zonose schema"
Įrengti trumpalaikę išorinę reklamą ant trumpalaikio (iki 1 mėnesio) reklaminio įrenginio – 1 euras vienai dienai už 1 kv. m reklamos ploto;

Rinkliava už leidimo išdavimą apskaičiuojama pagal formulę:
R = P x D x L, kur:
R – apskaičiuota rinkliava (eurais);
P – reklamos plotas (kvadratiniais metrais);
D – rinkliavos už leidimo išdavimą dydis, kai įrengiamas 1 kv. m reklamos ploto (eurais);
L – leidimo galiojimo terminas (metai, dienos – trumpalaikei reklamai).

Reklamos skleidėjams, pageidaujantiems leidimą gauti registruotu paštu (nurodoma prašyme gauti leidimą), apskaičiuota rinkliava už leidimo išdavimą didinama 3 eurais.
Rinkliava už leidimo įrengti iškabą, jei reklamos plotas yra 0,3 kv. m ar mažesnis, išdavimą nerenkama.
Jeigu reklaminio įrenginio, kai įrengiama ne iškaba, vienos plokštumos reklamos plotas yra 18 kv. m ar didesnis, rinkliavos už antrosios šio įrenginio pusės reklamos plotą dydis mažinamas 40 procentų.
Apskaičiuota rinkliava už leidimo išdavimą yra apvalinama ir mokama eurais be centų, kai rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, rinkliava mokama eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu.
Leidimai įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybės objektų išduodami 1, 2, 3, 4, 5 metų laikotarpiui, išskyrus trumpalaikę išorinę reklamą. Leidimai įrengti išorinę reklamą ne ant Savivaldybės objektų išduodami pageidaujamam išorinės reklamos skleidimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip 5 metai.
Apmokėkite paslaugas internetu